Mål:

  • Fastsette økologisk tilstand og ferskvannsøkologisk utvikling i et utvalg av de største norske sjøene 
  • Styrke datagrunnlaget for fastsettelse av referanseverdier for de ulike kvalitetselementene i store innsjøer. 
  • Tilpasse og teste metodikk og ny teknologi for overvåkning og klassifisering til bruk i store innsjøer. 
  • Bidra til å oppfylle Norges rapporteringsforpliktelser overfor vanndirektivet 
  • Skaffe kunnskap om effekter av klimaendringer og andre langsiktige endringer på store innsjøer. 
  • Øke kunnskapen om økologiske forhold i store innsjøer i Norge.   

Programperiode: 2021 – 2025 

Hvor overvåker vi? 

Programmet omfatter mange av de største innsjøene i Norge. Til sammen overvåkes 26 store innsjøer fordelt over hele landet. 4 av innsjøene prøvetas årlig, de øvrige prøvetas hvert 3-4. år.

Slik overvåker vi

Programmet omfatter alle de biologiske kvalitetselementene i vannforskriften, planteplankton, vannplanter, invertebrater og fisk, samt de tradisjonelle fysisk-kjemiske parameterne. 

Prøvene blir tatt på en stasjon over det dypeste området i innsjøen. Vannplanter og invertebrater blir prøvetatt i litoralsonen. 

Publikasjoner

Programmet rapporteres årlig gjennom en årsrapport.

Dette bruker vi dataene til

Overvåkingsdataene brukes til å klassifisere økologisk tilstand for alle innsjøene. Dataene vil i tillegg bli brukt i arbeidet med å videreutvikle klassifiseringssystemet.  

Hvor finnes data?

Alle overvåkingsdata legges inn i Vannmiljøsystemet.