Milby er et relativt nytt overvåkningsprogram som ble etablert i 2013. Målet er å få mer kunnskap om hvorvidt kjemikalier vi omgir oss med i hverdagen gjenfinnes i miljøet nær der vi bor og om det påvirker miljøet og naturen rundt oss.

Mesteparten av stoffene som undersøkes i dette overvåkningsprogrammet stammer fra produkter vi bruker i vår hverdag. Overvåkningen blir derfor gjort i urbane områder, da utslippene av slike stoffer antas å være høyest i byen.

Mål: Hensikten med programmet er å gi informasjon om nivåer av miljøgifter og opphoping av nye miljøgifter i næringskjeder på land i by- og bynære områder. Dataene som innhentes skal gi grunnlag for å vurdere fare mot helse og miljø, og å identifisere behov for reguleringer av kjemikalier nasjonalt og/ eller internasjonalt.

Programperiode: 2013-2017 og 2017-2021.

Hvor overvåker vi? Oslo og omegn for siste overvåkningsperiode. I første overvåkningsperiode var også referansestasjoner i utkant-Norge inkludert.

Slik overvåker vi: Vi måler miljøgifter i miljøprøver og i dyr, og vi vurderer oppkonsentering i næringskjeden ved hjelp av stabile isotoper av nitrogen og karbon. Vi vurderer også risikoen som følger av at dyrene er utsatt for en blanding av miljøgifter og for sekundærforgiftning.

I andre programperiode målte vi miljøgifter i luft, jord, meitemark, egg fra gråtrost, spurvehauk, kattugle, lever fra rødrev, rotte og grevling. I første periode tok vi prøver fra meitemark, egg fra svart-hvit fluesnapper og gråmåke, lever fra rødrev og rotte, samt egg og blod fra kongeør.

Publikasjoner: Årlige rapporter.

Dette bruker vi dataene til: Resultatene fra programmet blir brukt i arbeidet med å regulere nye miljøgifter.

 Hvor finnes data? Overvåkningsrapporter fra programmet er tilgjengelig her. Rådataene fra dette overvåkningsprogrammet er tilgjengelig i Vannmiljlø.

Stasjonskart