Som ledd i Ospar-landenes arbeid med overvåkning av marin forsøpling er det i Nordsjøen opprettet et nettverk av overvåkingslokaliteter der døde og strandete havhester blir samlet inn og obdusert.

Mageinnholdet veies og brukes som en indikator – dette rapporteres også i oppfølgingen av EUs havstrategidirektiv.

Mål

Målet er at under 10 prosent av havhestene skal ha mer enn 0,1 gram plast i magesekken.

Programperiode

Løpende, langsiktig overvåking (Ospar-forpliktelse)

Her overvåker vi

I Norge startet overvåkingen i Lista-området vinteren 2002/03. Fra og med vinteren 2011/12 har registeringene stort sett blitt gjort i Rogaland - normalt hver 14. dag fra november til april på en rekke strandstrekninger, inkludert de fleste større sandstrender i fylket.

Slik overvåker vi

Norsk Ornitologisk Forening avdeling Rogaland står for feltarbeidet/ innsamling av død fugl. Mageinnholdet i fuglene veies og registreres. Til nå har man stort sett brukt døde havhester funnet på strendene, men forskerne har funnet ut at man like gjerne også kan bruke fugler fra bifangst og annet, noe som er gjort i veldig liten grad til nå.

Dette bruker vi dataene til

Vi rapporterer internasjonalt til Ospar.  Mengden plast i havhestmager knyttes til plasmengdert i overflateskiktet.

Havhest-lenker