Mål:

  • Måle konsentrasjon og endringer over tid for miljøgifter og næringssalter i norske elver.
  • Bidra til å klassifisere elver i tråd med Vanndirektivet
  • Fange opp endringer i vannkvalitet som skyldes klimaendringer eller andre menneskelige påvirkninger
  • Bidra til mer kunnskap om viktige klimarelaterte prosesser.
  • Bidra med data til å forklare endringer i eutrofisituasjonen og miljøgiftnivåer langs norskekysten.
  • Beregne direkte utslipp av næringssalter og utvalgte miljøgifter til norske havområder for å anslå bidraget av forurensning fra vassdrag til kystområdene.

Programperiode: Til 2026.

Hvor overvåker vi? 20 elver fra Glomma i sørøst til Pasvik i nordøst.

Slik overvåker vi: Det tas prøver fra en til tre vannforekomster i hver elv. Det blir tatt prøver av vannkjemi, påvekstalger, bunndyr og fisk og miljøgifter. Vannkjemiprøver tas en gang i måneden. De biologiske parameterne tas hvert tredje år hver elv med en til to prøvedatoer de årene de undersøkes.

Publikasjoner: Det blir publisert årlige rapporter. En rapport for fysisk-kjemiske vannparameter som også ser på langtidstrender, en for klassifisering av økologisk tilstand og en rapport om miljøgifter.

Dette bruker vi dataene til: Dataene brukes til å klassifisere økologisk tilstand med rapportering til ESA etter vannforskriftens krav, data for næringsstoffer rapporteres til Ospar og miljøgiftdataene brukes i reguleringsarbeid av kjemikalier både under Reach og Stockholmkonvensjonen.

Hvor finnes data? Data legges inn i basen Vannmiljø