Mål:

  • Dokumentere nivåer av miljøgifter og næringssalter i norske elver.
  • Dokumentere og gi informasjon om effekter av klimaendring, samt bidra til å klassifisere elver i tråd med EUs vanndirektiv.
  • Dataene som innhentes skal gi grunnlag for å vurdere tiltak mot klimaeffekter, tiltak for å oppnå god miljøtilstand, og å identifisere behov for reguleringer av kjemikalier nasjonalt og/ eller internasjonalt.

Programperiode: 2017 -

Hvor overvåker vi? 37 elver fra Glomma i sørøst til Pasvik i nordøst.

Slik overvåker vi: Det tas prøver fra en til tre vannforekomster i hver elv. Det blir tatt prøver av vannkjemi, påvekstalger, bunndyr og fisk og miljøgifter. Vannkjemiprøver tas 1 g. pr. måned. De biologiske parameterne tas hvert tredje år hver elv med en til to prøvedatoer de årene de undersøkes.

Publikasjoner: Det blir publisert årlige rapporter. En rapport for fysisk-kjemiske vannparameter som også ser på langtidstrender, en for klassifisering av økologisk tilstand og en rapport om miljøgifter.

Dette bruker vi dataene til: Dataene brukes til å klassifisere økologisk tilstand med rapportering til ESA etter vannforskriftens krav, data for næringsstoffer rapporteres til Ospar og miljøgiftdataene brukes i reguleringsarbeid av kjemikalier både under Reach og Stockholmkonvensjonen.

Hvor finnes data? Data legges inn i basen Vannmiljø