Overvåkingsprogrammet Milfersk inkluderer undersøkelser av miljøgifter i norske innsjøer. Programmet er mest omfattende i Mjøsa hvor vi følger utviklingen i miljøgiftkonsentrasjoner gjennom tidsserier og undersøker nye miljøgifter i næringskjeder. Overvåkningsprogrammet er delt opp i to delprogrammer.

Basisovervåking av miljøgifter i ferskvannsfisk 

Programmet startet i 2013 for å klassifisere kjemisk tilstand i Norske innsjøer i tråd med vannforskriften.

Mål: gi informasjon om forekomst og nivå av vannforskriftens prioriterte stoffer og vannregionspesifikke stoffer i ferskvannsfisk. Programmet skal også bidra til videre oppfølging ved bekymringsfulle funn.

Hvor overvåker vi?  Det samles jevnlig inn fisk fra følgende store innsjøer:

Mjøsa, Øyeren, Tyrifjorden, Randsfjorden, Krøderen, Eikeren, Gjende, Norsjø, Nisser, Tinnsjå, Møsvatn, Byglandsfjorden, Lundevatnet, Vangsvatnet, Hornindalsvatnet, Eikesdalsvatnet, Femunden, Selbusjøen, Snåsavatnet, Limingen, Røssvatnet, Salsvatnet, Altevatnet, Stourajávri, Iešjávri og Takvatnet 

I tillegg gjøres det enkeltundersøkelser i mange mindre innsjøer. Til nå er 80 innsjøer undersøkt i programmet.

Programperiode: Startet i 2013. Gjeldende kontrakt utløper i 2026.

Slik overvåker vi: Prøver av ørret eller abbor samles inn med garnfiske med jevne mellomrom. Lever og filet blir analysert for miljøgifter og stabile isotoper av karbon og nitrogen.  Resultater blir sammenlignet med eksisterende miljøkvalitetsstandarder (EQS) i henhold til vannforskriften.

Publikasjoner: Programmene har årlige rapporter.

Dette bruker vi dataene til: Dataene brukes til å vurdere kjemisk tilstand i de valgte innsjøene. Resultatene rapporteres til EU under vanndirektivet. Resultatene kan også brukes til kildesporing og tiltak mot utslipp av miljøgifter.

Hvor finnes data? Miljødirektoratet: Vannmiljø.

Miljøgifter i ferskvannsnæringsnett

Startet i 2013 for å styrke arbeidet med å regulere potensielle nye miljøgifter. I den pågående kontrakten som startet i 2021, er antallet miljøgifter økt betydelig, og prøvetakingen vil også inkludere prøver fra bunnlevende organismer og tilførselskilder. 

Mål: Følge med på miljøtilstand og effekter av miljøgiftnivåer i biota i store norske innsjøer, og spesielt undersøke om stoffene akkumulerer i næringskjeden.

Programperiode: Startet i 2013. Gjeldende kontrakt utløper i 2026.

Hvor overvåker vi? Mjøsa og Femunden.

Slik overvåker vi: I Mjøsa samles det inn prøver fra en næringskjede knyttet til bunnmiljø (insektlarver/pupper, hork, abbor, gjedde) og bunnsediment. Det samles også prøver fra næringskjede knyttet til frie vannmasser (zooplankton, mysis, lagesild, krøkle og ørret), overvann, vann og slam fra avløpsrenseanlegg. I Femunden blir det kun samlet inn ørret, som et sammenligningsgrunnlag for nivåene vi finner i Mjøsa. Alle prøvene blir analysert for innhold av gamle og nye miljøgifter og stabile isotoper av karbon og nitrogen.  

Publikasjoner: Programmene har årlige rapporter.

Dette bruker vi dataene til: Dataene brukes i nasjonal og internasjonal regulering av miljøgifter, kildesporing, tiltak mot utslipp og til rapportering under vanndirektivet. Resultater blir sammenlignet med eksisterende miljøkvalitetsstandarder (EQS) i henhold til vannforskriften, og tidstrender blir vurdert.

Stasjonskart: