På 1970-tallet opplevde vi i Norge at langtransporterte tilførsler av luftforurensninger som svovel og nitrogen fra lengre sør i Europa førte til forsuring og eutrofiering (overgjødsling) av ferskvann i Norge.

Det ble derfor startet opp med målinger av dette for å følge utviklingen og for å gi faglig grunnlag for internasjonalt samarbeid for å redusere utslippene.

Senere ble det påvist at utslipp av gasser med klor og brom ødela ozonlaget og medførte økt UV- stråling som er farlig for mennesker og planter.

I dag er klimaendringer blitt en av de største utfordringene vi står ovenfor. Overvåking av konsentrasjonen av klimagasser er viktig for å studere langsiktige utslippstrender og forstå hvordan klimaendringer skjer, og hvordan vi må samarbeide for å begrense disse endringene mest mulig.

Mål: Følge med på utviklingen i nivåer av klimagasser, ozonreduserende stoffer og luftforurensninger, samt følge med på status for ozonlaget og UV- innstråling. Resultatene brukes som grunnlag for internasjonalt samarbeid om regionale og globale utslippsbegrensninger.

Programperiode: Ulike deler har hatt ulik oppstart. Den tidligste overvåkingen startet allerede i 1974 med overvåking av primært langtransportert forurensning. Programmene har senere blitt utvidet til å omfatte langt flere komponenter.

Hvor overvåker vi? Hele landet, inkl. på Ny Ålesund på Svalbard.

Slik overvåker vi: Parametere som overvåkes er klimagasser, stratosfærisk og troposfærisk ozon, svovel- og nitrogen-forbindelser, partikler, UV-doserate og UV-indeks. Målingene er enten kontinuerlige, eller det tas døgn- eller ukeprøver. Metodene som benyttes er kjemiske analyser av luft og nedbør, kontinuerlige målemetoder eller prøvetaking med analyser på laboratorium.

Publikasjoner: Det utarbeides tre rapporter hvert år, en for hver del av programmet. Litt avhengig av resultatene og andre hendelser, utarbeides det pressemeldinger eller annet informasjonsmateriell ved publikasjon av rapportene.

Data rapporteres til:

  • Det europeiske overvåkingsprogrammet The European Monitoring and Evaluation Programme (EMEP) under konvensjonen for langtransporterte grenseoverskridende luftforurensninger Convention on Long-range Transboundary Air Pollution (CLRTAP)
  • The Global Atmosphere Watch (GAW) under the World Meteorological Organization (WMO )
  • The Advanced Global Atmospheric Gases Experiment (AGAGE)
  • The European environmental Agency's (EEA) air quality database 'Airbase'
  • Network for the Detection of Atmospheric Composition Change (NDACC)

Hvor finnes data? Dataene er offentlig tilgjengelig i Nilus database, EBAS.