Mikronor er helt nytt overvåkningsprogram som ble etablert i 2021. Den første fasen av overvåkningsprogrammet varer fra 2021 til 2023, og dekker både kystvann, elver og innsjøer.  

Mikroplast er definert som faststoffpartikler som inneholder syntetiske eller bearbeidede polymerer i størrelsesorden 5 mm og mindre. Programmet er tilpasset anbefalinger til overvåkning av mikroplast som er gitt i veiledning fra internasjonal ekspertgrupper under FNs miljørård  og Arktisk råd, for å sikre at vi bruker standardiserte eller harmoniserte metoder for å kunne sammenligne resultater med andre land 

Mål: Hensikten med en nasjonal overvåkning av mikroplast er å få bedre svar på omfanget av mikroplastforurensning i miljøet. I tillegg vil overvåkningen:  

  • gi informasjon om nivåer og typer av mikroplastforurensning i vannmiljø og luft 
  • dokumentere forskjeller i mikroplastnivåer og type partikler mellom geografisk områder og prøvetyper 
  • se på utviklingen av mengden mikroplast i miljøet over tid 

Programperiode: 2021-2023 

Hva overvåker vi? Partikler av plast og gummi i størrelsesintervallet fra 5mm til minimum 50 μm. Siden mikroplast er en heterogen gruppe med partikler i ulike størrelser, bestående av ulike materialer, med ulik form, tetthet og farge, analyseres hver prøve for størrelse, type plast, form og farge.  

Mikroplast skal undersøkes i: 

  • luft og nedbørsprøver 
  • marine prøver: bløtbunnsedimenter, sedimentlevende evertebrater og vannprøver  
  • urbane prøver: avløpsrenseanlegg og overvann
  • prøver fra ferskvannsmiljø: bløtbunnsedimenter, sedimentlevende evertebrater og vannprøver.  

Slik overvåker vi: Programmet utnytter pågående prøvetaking i andre nasjonale overvåkingsprogrammer for å utnytte ressursene på en best mulig måte. Vi samler inn prøver av bløtbunnsediment, virvelløse dyr og sjøvann på tokt som har som sin hovedhensikt å undersøke tilstanden til kystøkosystemene våre. Vi samler også inn prøver av sjøvann på innsamlingstokt for å overvåke havforsuring på strekningen Oslo-Kiel og Tromsø-Longyearbyen. 

Publikasjoner: Årlig rapport. 

Dette bruker vi dataene til: Få mer kunnskap om mengden mikroplast i miljøet for å vurdere hvilke tiltak mot mikroplastforurensning som vil ha størst effekt, og gjøre oss i stand til følge med på effekten av disse tiltakene over tid.  

Hvor finnes data? Resultater fra overvåkningen registreres i Vannmiljø og ICES Dome.