Mål

Programmet gir informasjon om nivåer og trender av utvalgte helse- og miljøskadelige stoffer i norske kystområder. 

Programperiode

1981 - 

Hvor overvåker vi?

I det marine miljøet langs hele norskekysten og på Svalbard

Slik overvåker vi

Det blir tatt prøver av fem forskjellige arter på en rekke stasjoner. Disse prøvene blir undersøkt for 176 ulike helse- og miljøskadelige stoffer. Artene som overvåkes er blåskjell, torsk, ærfugl og to ulike arter av snegl. Fra torsk tas det prøver fra lever og fra ærfugl, blod og egg. Det har tidligere også vært tatt sedimentprøver.

Publikasjoner

Resultatene fra programmet publiseres årlig som en rapport på Miljødirektoratet.no og dataene lagres i Vannmiljo.no. Enkelte år kan det i tillegg publiseres fagartikler på spesifikke data i internasjonale tidsskrifter.

Dette bruker vi dataene til

Dataene brukes til å regulere produksjon, bruk og utslipp av kjemikalier, og til nasjonal kunnskapsformidling. De brukes også for å forstå risikoen helse- og miljøskadelige stoffer medfører, om iverksatte tiltak mot helse- og miljøskadelige stoffer har hatt ønsket effekt og om det er behov for ytterligere tiltak.

Programmet bidrar også med data til det koordinerte miljøovervåkningsprogrammet (Cemp), som er et felles europeisk overvåkningsprogram i regi av Oslo og Paris-kommisjonene (Ospar), til EUs vannrammedirektiv og annen rapportering. Resultatene sendes også til Mattilsynet som vurderer advarsler mot konsum av sjømat. 

Mer informasjon

Miljøgifter langs kysten (Miljøstatus)

Hvor finnes data?

Vannmiljø-databasen