Målet med programmet er å undersøke tilførsler av miljøgifter som er tilstede i et tett befolket område og studere hvordan disse påvirker et fjordsystem.

Programperiode: Startet i 2013

Hvor overvåker vi?  Indre Oslofjord

Slik overvåker vi:  I dette programmet undersøkes Indre Oslofjord for både kilder til miljøgifter og hvordan miljøgifter oppfører seg i næringskjeden. Oslo brukes som modell for andre fjorder i Norge med lignende påvirkning.

Vi tar prøver av diverse arter som representerer en marin næringskjede i Indre Oslofjord. I tillegg tar vi prøver av egg og blod fra gråmåke, overvann, avløpsvann og slam fra vannrenseanlegg.

Publikasjoner: Det publiseres en årlig rapport.

Dette bruker vi dataene til: Resultatene brukes i nasjonal og internasjonal regulering av miljøgifter, kildesporing, i tiltak mot utslipp, og i artsforvaltningen.

Hvor finnes data? Miljødirektoratet: Vannmiljø