Målet med programmet er å undersøke tilførsler av miljøgifter som er til stede i et tett befolket område og hvordan disse påvirker et fjordsystem.

Programperiode: Startet i 2013

Hvor overvåker vi: Indre Oslofjord

Slik overvåker vi: I dette programmet tar vi mange prøver i indre Oslofjord, i Alnaelven og fra mulige kilder som overvann og renseanlegg. Vi samler inn dyr, vann og sediment. Dyrene vi samler inn utgjør en marin næringskjede. Denne bruker vi til å undersøke om miljøgiftene oppkonsentreres i dyr i fjorden. I tillegg tar vi prøver av overvann og avløpsvann fra vannrenseanlegg for å undersøke kildene til miljøgiftene.

Programmet måler ca. 260 enkeltforbindelser fra de viktigste forurensningsgruppene per- og polyfluorerte alkylforbindelser (PFAS), UV-kjemikalier, bromerte flammehemmere (f.eks. PBDE), siloksaner, pesticider, benzotiazoler, klorerte parafiner, kvartære ammoniumforbindelser (QAC), polyklorerte bifenyler (PCB), ftalater, dekloraner, fosfororganiske flammehemmere (oPFR), fenolforbindelser, metaller og sjeldne jordmetaller.

Resultater blir sammenlignet med miljøkvalitetsstandarder (EQS) i vannforskriften.

Vi bruker Oslo som modell for andre fjorder i Norge med lignende påvirkning.

Publikasjoner: Vi publiserer en årlig rapport.

Dette bruker vi dataene til: Vi bruker resultatene i arbeidet med å forby eller begrense bruken av miljøgifter nasjonalt og internasjonalt. Videre bruker vi resultatene til å vurdere kjemisk tilstand for vannforskriften og rapporterer dette til EUs vanndirektiv. Resultatene kan også brukes til kildesporing og tiltak mot utslipp av miljøgifter nasjonalt.

Hvor finnes data: Miljødirektoratet: Vannmiljø