Fra naturens side har Norge svært mange vann og vassdrag med gode stedegne bestander av ferskvannsfisk. I europeisk sammenheng, er Norge i en unik situasjon, siden våre ferskvannssystemer er relativt lite påvirket av inngrep og av annen menneskelig aktivitet.

I Norge har fritidsfiske etter ferskvannsfisk lange tradisjoner. Den har også store rekreasjonsverdier for befolkningen og er for mange grunneiere og fjellstyrer en viktig økonomisk tilleggsnæring i tilknytning til utmarka (Anon 2005).

Et grovt estimat på fiskernes samlede forbruk av varer og tjenester i fylkene Hedmark og Oppland i dag er anslått til 250-290 millioner kroner.

Tidligere har forsuring vært den alvorligste påvirkningsfaktoren i ferskvann, men gjennom forvaltningens kalking, så har det avtatt betraktelig de siste tiårene.

I dag er spredning av fremmede fiskearter en alvorlig miljøtrussel og har eskalert voldsomt i omfang. Fritidsfiske, gjerne spesielle grupperinger, er hovedvektoren for spredningen.

Manglende kunnskap, opplevelse av risiko og oppmerksomhet rundt problemstillingen hindrer etterlevelse av regelverk og igangsetting av effektive tiltak.

Overvåking av spredning av fremmede ferskvannsfisk er derfor av sentral betydning for vern av stedegent biologisk mangfold og sikring av viktige økosystemtjenester.

 Mål: Prosjektets formål er å etablere og gjennomføre en standardisert årlig overvåking av spredning av fremmede ferskvannsfisk i Norge, ved å gjennomføre innhenting av opplysninger om nye forekomster av fremmede ferskvannsfisk i alle fylker i Norge, inkludert Svalbard.

Programperiode: Løpende aktivitet siden 2017

Hvor overvåker vi? Hele landet

Slik overvåker vi: Årlig stanardiserte intervjuundersøkelser, som også inkluderer andre former for datainnhenting fra ulike ressurspersoner.

Publikasjoner: 

Hesthagen, T. & Sandlund, O.T. 2018. Prosjektnotat - Kartlegging og overvåking av fremmed ferskvannsfisk.  Årsrapport 2018. https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/m1325/m1325.pdf

Hesthagen, T. & Sandlund, O.T. 2016. Spredning av ferskvannsfisk i Norge. En fylkesvis oversikt og nye registreringer i 2015. NINA Rapport 1205. 54 s

Hesthagen, T. & Sandlund, O.T. 2016. Tiltaksrettet kartlegging og overvåking av fremmed ferskvannsfisk – en tilstandsvurdering av spredningen pr. 2016. NINA Rapport 1302. 50 s

Faktaark:

Hesthagen, T. & Sandlund, O.T. 2017. Spredning av gjedde. Ødeleggende for aurebestander. NINA Fakta 2-2017.

Hesthagen, T. & Sandlund, O.T. 2017. Spredning av ørekyt. Ødelegger aurevatn. NINA Fakta 3-2017.

Hesthagen, T. & Sandlund, O.T. 2017. Canadarøye. Fremmed fisk med potensial for stor skade. NINA Fakta 1-2017.

Dette bruker vi dataene tilOvervåkingen gir data som brukes til rapportering internasjonalt, samt i utforming og oppfølging av regelverk (primært laks og innlandsfiskeloven og forskriften om fremmede organismer. Overvåkingen er en del av kunnskapsgrunnlaget for vurdering av utviklingen av sentrale påvirkningsfaktorer på biologisk mangfold, inkludert pågående klimaendringer, samt vurdering av tiltak og virkemidler.

Lenke: Spredning av ferskvannsfisk (Nina)

Hvor finnes data? Alle artsdata leveres til Artskart og The Global Biodiversity Information Facility (GBIF), en internasjonal organisasjon som arbeider med å gjøre vitenskapelige data om biodiversitet tilgjengelige.