Fremmede arter med spredning kan gjøre stor skade på miljøet. Ofte oppdages ikke forekomster før disse er kommet langt og er vanskelig å reversere.

Mål

Hensikten med overvåking av fremmede marine arter er å tidlig kunne fange opp nye etableringer og, hvis mulig, iverksette tiltak for å hindre videre etablering og spredning.

I henhold til "Forslag til tiltaksplan for bekjempelse av skadelige fremmede organismer (2019-2024)" vil det bli utarbeidet et samlet kunnskapsgrunnlag for framtidig vurdering av risiko, tiltak mot, kartlegging og overvåking av fremmede marine arter.

Vi har også mål om i 2022 å fremme en målrettet nasjonal overvåking av fremmede marine arter i Norge med hensyn til metodikk, allerede etablerte arter, dørstokkarter og muligheter for å avdekke nyetableringer, samt hvordan de er blitt introdusert.

Vi skal vurdere de mest aktuelle havnene og eventuelle andre områder for overvåking fordelt langs hele norskekysten, inkludert Svalbard.

Programperiode

Stillehavsøsters har vært overvåket i regi av Havforskningsinstituttet i 2010-2013, og ble  deretter videreført av SNO fra 2015. Registrering av utvalgte fremmede marinearter har inngått i Økokyst siden 2017.

Hvor overvåker vi?

Stillehavsøsters har vært overvåket på seks lokaliteter i Agder og Vestfold, men denne er ikke operativ lenger.

Økokyst vært tilrettelagt for at enkelte utvalgte fremmede marine arter kan registreres og rapporteres dersom disse påvises på stasjonene som inngår i programmet. Økokyst har stasjoner langs hele Norskekysten

Prosjektet Kartlegging av utvalgte marine naturtyper i Oslofjorden kartlegger i tillegg til stedegne naturtyper etter NiN (Natur i Norge), også fremmede arter. Vi oppdaget flere fremmede arter i 2020.

Slik overvåker vi

I Økokyst-programmet rapporteres observasjoner av utvalgte fremmede marine arter på hardbunn- og bløtbunnstasjoner som allerede inngår i programmet. I Oslofjorden er et prosjekt i gang og vil fortsette i enda 3 sesonger.

Publikasjoner

Kapittel 7 i rapporter fra Økokyst omhandler registrering av fremmede marine arter.

Rapport fra kartleggingen i Oslofjorden kommer fra NIVA i 2021.

Dette bruker vi dataene til

Overvåkingen er svært sentral for å bidra til å danne et kunnskapsgrunnlag for fremmede marine arter i Norge.

Resultatene fra Økokyst-kartlegging av fremmede marine arter har så langt ikke vist stor utbredelse av nye arter. I Oslofjorden er det stadig flere fremmede arter. Hensikten er å tidlig kunne fange opp ny etablering og iverksette tiltak for å hindre etablering og spredning.

Miljødirektoratet får også informasjon fra Havforskningsinstituttet, som for eksempel da japansk sjøpung, didemnum vexillum, også kalt havnespy, ble oppdaget i Stavanger havn i 2020.