Bilder fra jordobservasjonssatellitter, fly og droner gir objektive data over store arealer, målt samtidig med måleinstrumenter som gir jevn kvalitet. De kan derfor være  nyttige for kartlegging og overvåking av natur, særlig i kombinasjon med stedfestede målinger/referansemålinger.

Miljødirektoratet har i samarbeid med Norsk romsenter gjennom Copernicusprogrammet og flere fagmiljøer prøvd ut forskjellige sensorer i ulike piloter.

Mål: Å vurdere bruk av nye og kostnadseffektiviserende teknologiske verktøy i kartleggings- og overvåkningsaktiviteter innenfor våre ansvarsområder, og å innarbeide data fra disse i vår dataflyt. 

Programperiode: 2016 - pågående

Hvor overvåker vi? Hele Norge, hav, kyst, luft, atmosfære, innland vann, forurensing, kartlegging av naturtyper og landformer.

Slik overvåker vi: I pilotprosjektene utvikles og testes nye metoder til kartleggings- og overvåkningsprogrammene. Målet er at metodene som  testes i pilotområder kan utvikles til  nasjonale datasett.

Publikasjoner: Sluttrapporter som forklarer metodene og potensialet for videre utvikling og bruk.

Dette bruker vi dataene til: På sikt vil data inngå i operasjonell overvåking.

Lenke: Copernicus - Europe's eyes on Earth   Norsk romsenter: Copernicus