De fleste gåsearter globalt har hatt en rask bestandsvekst i senere år, og representeres ved ulike arter i et flertall land. Dette forutsetter at landene etablerer gjensidig informasjonsutveksling og omforente tiltak der tiltakene påvirker enten hele bestanden eller deler av bestanden som oppholder seg i det enkelte land.

Gåse-artene trekker mellom vinterområder og hekkeområder, og oppholder seg kortvarig på avgrensede trekklokaliteter. Konsekvensene av dette kan være konsentrasjoner av gjess i bestemte områder innenfor et kort tidsrom. 

De artene som omfattes av programmet, er arter som enten er jaktbare eller under vurdering i forhold til status.

Gåseartene som opptrer i Norge omfatter også arter som har hekkeområder i arktiske områder, herunder kvitkinngås, kortnebbgås og ringgås som hekker på Svalbard.

Mål: Programmet skal sikre oppdatert informasjon om kritisk viktige trekk og hekkelokaliteter for gåsearter som omfattes av et europeisk samarbeid under EGMP-plattformen (European Goose Management Platform).

Videre omfattes tall for beskatning av artene i Norge gjennom jakt, planlegging av et samlet uttak gjennom jakt, og fordeling av uttak mellom land som er vert for artene til ulike tider.

Programperiode: Løpende

Hvor overvåker vi? Bestandene kartlegges gjennom identifisering av viktige trekk-raste-hekkeområder og dødelighet innenfor hele utbredelsesområdet for artene grågås, sædgås, kortnebbgås, kvitkinngås. I tillegg omfattes forekomst under trekk av fåtallige arter som eksempelvis ringgås.

Slik overvåker vi: Data som samles inn omfatter individdata gjennom ringmerking og halsmerking, jaktstatistikk (oversikt over uttak), bestandstellinger, trekktider og ankomsttider.

Publikasjoner og data:

Dette bruker vi dataene til: Data nyttes til internasjonal rapportering, og inngår i internasjonale forhandlinger om egenhet og praktisering av tiltak både i Norge og i andre land.

Lenker: