Gloria Norge ble opprettet i 2007 og hadde sitt utspring i det globale, EU-finansierte Gloria-prosjektet.

Fjelløkosystemer er sårbare, blant annet fordi organismene i fjellet lever i et temperaturregime med lav årstemperatur. Temperaturendringer kan derfor over tid ha store konsekvenser for mange planter og dyr i fjellet.

Det forventes at global oppvarming vil forflytte planteartenes leveområder mot større høyder. Stor sårbarhet og generell artsfattigdom gjør at det er viktig med en langsiktig og systematisk naturovervåkning av fjellplantesamfunn.

Dette var utgangspunktet for Gloria-prosjektet som nå dekker alle større fjellområder i verden med standardisert overvåkingssystem for studier av endringer i plantediversitet.

Mål

Overvåke effekter av klimaendringer på fysiske og biologiske systemer i fjellområdene

Programperiode

2007 - dags dato. Ett område (Kolla) ble startet i 2001 i regi av NTNU som del av Gloria.

Dette overvåkes

Det overvåkes i fire fjell i Midt-Norge og to fjell i Nord-Norge, langs klimagradientene kyst-innland og høyde over havet.

Slik overvåkes det

Vegetasjon analyseres i faste flater og ruter (utbredelse av planter, lav og moser, artsrikdom av planter, vegetasjonssammensetning og struktur).

Ett fjell undersøkes per år, og planlegges gjenanalysert hvert sjuende år. I tillegg overvåkes vekstsesongen med satelittdata kombinert med fenologidata fra automatiske kamera.

Dette brukes dataene til

Kunnskapsgrunnlag om klimaeffekter. Programmet rapporteres årlig, i NIBIOs rapportserie. Data fra Kolla er brukt internasjonale publikasjoner fra Gloria globalt.

Lenke: www.gloria.ac.at

Stasjonskart: