Mål: Hovedmålet med programmet er å kartlegge og overvåke ulike sykdommer hos blant annet hjortevilt, moskus, hare og fjellrev, samt å finne årsak til sykdom hos enkeltindivider.

Programmet skal også fange opp økt sykdomsforekomst eller dødelighet i lokale bestander. Vi skal arbeide kontinuerlig med problemstillinger knyttet til overføring av smittsomme sykdommer.

Programperiode: 1998 -

Hvor overvåker vi? Hele landet

Slik overvåker vi:

Landsdekkende hovedaktiviteter er:

  1. sykdomsdiagnostikk på innsendt materiale
  2. web-basert overvåking av helsestatus i bestandene via Hjorteviltregisteret
  3. systematiske innsamlinger
  4. HOP-banken - ivaretakelse av blodprøver og vevsmateriale
  5. forskning

Publikasjoner:

Resultater rapporteres kontinuerlig gjennom Hjorteviltregisteret.

Dette bruker vi dataene til: Monitorering av helsetilstanden til utvalgte norske viltarter som grunnlag for å iverksette eventuelle tiltak.