Mål: Hovedmålet med programmet er å kartlegge og overvåke ulike sykdommer hos hjortevilt og moskus, samt å finne årsak til sykdom hos enkeltindivider.

Programmet skal også fange opp økt sykdomsforekomst eller dødelighet i lokale bestander. Vi skal arbeide kontinuerlig med problemstillinger knyttet til overføring av smittsomme sykdommer.

Programperiode: 1998 -

Hvor overvåker vi? Hele landet

Slik overvåker vi: Landsdekkende hovedaktiviteter:

  1. Sykdomsdiagnostikk på innsendt materiale
  2. Web-basert overvåking av helsestatus i bestandene via Hjorteviltregisteret
  3. Systematiske innsamlinger
  4. HOP-banken - ivaretakelse av blodprøver og vevsmateriale
  5. Forskning

Publikasjoner: Resultater rapporteres kontinuerlig gjennom Hjorteviltregisteret, Hjorteviltregisteret.

Dette bruker vi dataene til: Monitorering av helsetilstanden til norske hjorteviltarter som grunnlag for å iverksette eventuelle tiltak.

Lenke:  Hjorteviltregisteret   Hjortevilt