Naturindeksen skal måle tilstanden og utvikling til det biologiske mangfoldet i Norge, som humler og dagsommerfugler er del av.

I Norge har vi 35 humlearter og rundt 100 arter dagsommerfugler. Disse er generelt negativt påvirket av de store arealendringene som skjer og har skjedd. Først og fremst skyldes det redusert kvalitet og mengde av livsmiljø som følge av dyrking og økt infrastruktur.

Men også opphør av bruk er en trussel som fører til gjenvoksing og tap av livsmiljø. Flere humle- og dagsommerfuglarter har i løpet av de siste 100 år gått sterkt tilbake i Europa som følge av endringer i landbruket.

Mål: Overvåke bestander av humler og sommerfugler på en arealrepresentativ måte, for å dokumentere tilstand og avdekke endringer over tid.  Programmet skal å gi datagrunnlag for naturindeks, men også bidra til kunnskapsgrunnlag for å vurdere tiltak.

Programperiode: 2009 – dd

Hvor overvåker vi? Overvåkingen av dagsommerfugler og humler omfatter per 2023 region Øst (tidligere fylkene Vestfold og Østfold), region Sør (tidligere fylket Vest-Agder og Rogaland), region Vest (Vestland og Møre og Romsdal) og region Trøndelag.

Et rutenettverk med flater med 18 x 18 km mellomrom er brukt for å bestemme hvor i regionene overvåkingen skal foretas.

17-18 flater  fra  hver region brukes. Hver flate er 1,5*1,5 km, og i hver flate er til sammen 1 km transekter lagt ut i egnete  miljøer (åpen skog- og gressmark) for registrering

Slik overvåker vi: Humler og dagsommerfugler registreres til art langs transekter tre ganger hver sommer. Samtidig gjøres en enkel blomsterkartlegging.

Registrering foregår under gunstige værforhold (opphold, over 15 grader C, svak vind). Registreringene gjøres av frivillige som administreres og kurses av SABIMA i samarbeid med NIINA som er faglig ansvarlig

Se mer om overvåkningen: Humler og dagsommerfugler (nina.no)

Dette bruker vi dataene tilBeregninger av naturindeks for åpent lavland og skog.

Vurdering av økologisk tilstand for seminaturlig mark etter nytt klassifiseringssystem for økologisk tilstand.

Leveres til arbeidet med EEAs "European Grassland Butterfly Indicator".

Bidrar til kunnskapsgrunnlag om klimaeffekter.

Hvor finnes data? Innsynsløsning hos NINA: Humle- og dagsommerfuglovervåkning