Jordbrukslandskapet er et resultat av jordbruksdrifta i dag og tidligere. Dette er også hverdagslandskapet for mange mennesker, og andre er det viktig for friluftsliv og rekreasjon. Det finnes et stort antall kulturminner der.

En rekke ulike arter har også sine leveområder i jordbrukslandskap. Samtidig er det et landskap i stadig endring. For å sikre at man har informasjon om hvordan endringer påvirker disse kvalitetene, er det en rekke land som overvåker status og endring i jordbrukslandskapet. Så også Norge.

Overvåkningsprogrammet 3Q bærer navnet Tilstandsovervåking og Resultatkontroll i jordbrukets Kulturlandskap. Dette programet ble satt igang i 1998 for å dokumentere tilstand og endring i det norske jordbrukslandskapet.

NIBIO har ansvar for overvåkingen.

Miljødirektoratet bidrar med en mindre sum midler til årlig datainnsamling i programmet. Midlene går til å dekke innsamling av data om biologisk mangfold.

Mål: 3Q skal gi oversikt over utviklingstendenser i jordbrukets kulturlandskap. 3Q-programmet rapporterer indikatorer for arealstruktur, biologisk mangfold, kulturminner og kulturmiljøer, og tilgjengelighet i jordbrukslandskapet.

Programperiode: 1998 – d.d.

Hvor overvåker vi? Hele Norge.

Slik overvåker vi: 3Q-programmet er basert på kartlegging av et utvalg flater på 1x1 km som er spredt over hele landet.

Overvåkningen består av en kombinasjon av flybildetolking og feltarbeid. Basert på flybildetolkingen beregnes et utvalg indikatorer for hele jordbrukslandskapet i Norge, samt for regioner.

Fugler registreres på til sammen omkring 130 av 3Qs overvåkingsflater.

Karplanter overvåkes på 97 overvåkingsflater der det er plassert ut til sammen 569 analyseruter (64 m²) på beitemark og gras- og urterik mark nær jorbruksareal.

Humler og dagsommerfugler registreres på et lite utvalg 3Q-flater.

Publikasjoner: Rapporter og populærvitenskapelig formidling (NIBIO-POP) m.m. finnes på NIBIO sine nettsider. Det lages nye rapporter årlig. Resultater fra 3Q presenteres også på seminaret Landskapsovervåkning som NIBIO arrangerer hver høst.

Dette bruker vi dataene tilOvervåkningen brukes som del av kunnskapsgrunnlaget for vurdering av utviklingen i jordbrukets kulturlandskap, særlig knyttet til seminaturlige naturtyper og fugler i jordbrukslandskapet.