Mål: Hovedformålet med overvåkingen av åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet er å få oversikt over status og tidsutvikling for antallet forekomster, arealet og den økologiske tilstanden til forekomstene. Målet er også å identifisere hva som forårsaker endringene.

Programperiode: 2020 – 2024

Hvor overvåker vi: Overvåkingen skjer i boreonemoral sone i området rundt Oslofjorden. Dette er definert som et hotspot-habitat for sjeldne arter. Et hotspot-habitat er en sjelden, velavgrenset naturtype med ansamlinger av rødlistearter, gjerne mange habitatspesifikke arter. Hotspot-habitatet åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone huser mange sjeldne arter av flere organismegrupper, som karplanter, sopp, lav og invertebrater. Overvåkingen omfatter 400 overvåkingslokaliteter basert på SSB sitt rutenett for Norge (500x500 m ruter).

Slik overvåker vi: Datainnsamlingen gjøres på faste lokaliteter som undersøkes hvert femte år. Alle 400 ruter undersøkes for forekomst av åpen grunnlendt kalkmark. Ruter med potensiale for forekomst oppsøkes i felt. For alle forekomster av åpen grunnlendt kalkmark kartlegges overvåkingslokaliteter (første omdrev), og det gjøres registreringer av overvåkingsindikatorer i vegetasjonsruter og i en sirkel med 5 meters radius rundt hver vegetasjonsrute. Det gjennomføres også supplerende kartlegging av rødlistede karplanter (arter i kategoriene nær truet (NT), sårbar (VU), sterkt truet (EN), kritisk truet (CR) og datamangel (DD)) og fremmede karplanter med stor økologisk risiko (svært høy risiko (SE), høy risiko (HI) og potensielt høy risiko (PH)).

Dette bruker vi dataene til: Dataene inngår som viktig datagrunnlag for klassifiseringen av økologisk tilstand for hovedøkosystemet naturlig åpne områder under skoggrensa. Data vil også bli brukt i annen rapportering om tilstanden for biologisk mangfold i Norge (Miljøstatus), rødlistearbeid og arealforvaltning.

Hvor finnes data: Kontakt Miljødirektoratet.