Nasjonalt overvåkningsprogram for reindrift omfatter bearbeiding og statistiske analyser av data som samles inn av andre aktører og innsamling og analyser av feltdata. 

Data skal kunne være allment tilgjengelig, kvalitetssikret og inngå som beslutningsunderlag i tilknytning til rovvilterstatning. Dataene skal også bidra til å gi en forståelse av hvilke faktorer som påvirker tap og produksjon i reindriften.

Mål: Det nasjonale overvåkingsprogrammet har som mål å tilrettelegge tallmateriale på reintall, rovviltforekomster og vegetasjonsmessige forhold knyttet til reindriften i Norge. Dette tallmaterialet danner grunnlaget for statistiske beregninger av tap og produksjon i reindriften i Norge.

Programperiode: 2014 -

Hvor samles dataene fra: I fylkene hvor det drives reindrift i Norge, altså Troms og Finnmark, Nordland, Trøndelag, Møre og Romsdal og Innlandet

Slik samler vi data: Det samles og samordnes informasjon om rovviltforekomst, værforhold som snø og tidspunkt for når vegetasjonen og næringsgrunnlaget for reinen vokser fram, og tapsoversikter samt produksjonsresultat i reindriften for distrikt og sidaandeler.

Publikasjoner: Data skal produseres løpende på Reinbase. Data om rein tapt til rovvilt rapporteres av Miljødirektoratet, overvåking av rovvilt rapporteres av Rovdata, og antall rein, slaktevekter og antall slaktedyr hentes fra Landbruksdirektoratet. 

Dette bruker vi dataene til: Data benyttes til å skaffe oversikt over trender og mellomårsvariasjon i produktiviteten og tapsforholdene i reindriften.