Nasjonalt overvåkningsprogram for reindrift omfatter bearbeiding og statistiske analyser av data som samles inn av andre aktører og innsamling og analyser av feltdata. 

Data skal kunne være alment tilgjengelig, kvalitetsikret og inngå som beslutningsunderlag i tilknytning til rovvilterstatning og forståelse

Mål: Det nasjonale overvåkingsprogrammet har som mål å tilrettelegge tallmateriale på reintall, rovviltforekomster og vegetasjonsmessige forhold knyttet til reindriften i Norge. Dette tallmaterialet danner grunnlaget for statistiske beregninger av tap og produksjon i reindriften i Norge.

Programperiode: 2014-

Hvor overvåker vi? Innenfor hele det samisk tamreinområdet og i tamreinlaga.

Slik overvåker vi: Det samles og samordnes informasjon om rovviltforekomst, værforhold (snø og grønning) og tapsoversikter samt produksjonsresultat i reindriften knyttet til distrikt og sidaandeler.

Publikasjoner: Data skal produseres løpende på www.reinbase.no. På grunn av mangel på etablerte utvekslingsrutiner mot Landbruksdirektoratet er oppdatering forsinket. 

Dette bruker vi dataene til: Data benyttes til å skaffe oversikt over trender og mellomårsvariasjon i produktiviteten og tapsforholdene i reindriften

Data