Her gjøres det systematiske registreringer av fugler som trekker gjennom området eller stopper for å raste på vei til hekkeplassen.

Mål

Hensikten med overvåkingen er å kunne følge med på hvor mange fugler som trekker gjennom Sør-Norge, hvilke arter de er, og når de trekker. Slik kan vi fange opp eventuelle endringer i bestander og trekkmønster.

Dette gjelder både norske hekkefugler, men også andre fuglearter eller bestander som trekker gjennom eller oppholder seg i Norge utenom hekkesesongen.

Programperiode

1990 – dags dato

Hvor overvåker vi?

Trekkfuglene overvåkes ved BirdLife Norges to fuglestasjoner, som er lokalisert ved Lista i Agder og på Jomfruland i Telemark.

Slik overvåker vi

Ved begge fuglestasjonene overvåkes fugletrekket daglig under vår- og høsttrekket. Metodene som brukes i denne overvåkingen er telling basert på observasjon og standardisert nettfangst (inkludert ringmerking).

Standardisert nettfangst betyr at det settes opp et finmasket nett på samme sted og samme tid hver dag, og fuglene flyr inn i nettet og setter seg fast. De blir deretter løsnet fra nettet, får en liten metallring på beinet, telles og slippes løs igjen.

Dette gjentas hver dag i trekkperioden.

Dette bruker vi dataene til

Dataene brukes til å rapportere om trekkfuglenes ankomst til Norge. Dette gir oss informasjon knyttet til klimaeffekter på spurvefugl, svingninger i fuglebestander, hvordan fuglene klarer seg gjennom vinteren og om hekkingen er vellykket hos de forskjellige artene.

Dataene rapporteres på Miljøstatus.no. Dataene er også benyttet i en rekke vitenskapelige publikasjoner innen klima, biologisk mangfold og folkehelse.

Hvor finnes data

Data finnes i databaser hos BirdLife Norge.