Mål: Å standardisere, systematisere og koordinere overvåkingsaktiviteten på landsbasis, samt å sikre en nasjonal og enhetlig bearbeiding, sammenstilling og rapportering av overvåkingsdata for bjørn, jerv, ulv, gaupe og kongeørn.

Programperiode: Løpende.

Hvor overvåker vi? Hele Norge, samt tilsvarende data i Sverige og delvis Finland.

Slik overvåker vi: Meldinger og observasjoner av store rovdyr samles inn og lagres i en felles database.

Publikasjoner: Rapporteringfrister er fastsatt i egen kontrakt med Rovdata.

Rapporteringsfrister – Nasjonalt overvåkningsprogram for rovvilt

 • 15. februar       Foreløpig oversikt ulv
 • 1. april              Rapport DNA og ynglinger brunbjørn
 • 15. april            Foreløpig oversikt ulv
 • 15. mai             Bestandsstaus alle arter
 • 1. juni                Skandinavisk rapport ulv
 • 1. juni                Nasjonal rapport gaupe
 • 15. juni              Skandinavisk rapport gaupe
 • 1. oktober         Nasjonal rapport jerv
 • 1. november     Skandinavisk rapport jerv
 • 1. november     Rapport DNA jerv
 • 15. desember   Rapport produksjon og overlevelse kongeørn
 • 15. desmeber   Foreløpig oversikt ulv

Dette bruker vi dataene til: Data benyttes i løpende rovviltforvaltning, herunder knyttet til saksbehandling av erstatningssaker, fellingstillatelser, forebyggende tiltak m.v.

Lenke: Rovdata  

Hvor finnes data? Rovbase