Mål: Å standardisere, systematisere og koordinere overvåkingsaktiviteten på landsbasis, samt å sikre en nasjonal og enhetlig bearbeiding, sammenstilling og rapportering av overvåkingsdata for bjørn, jerv, ulv, gaupe og kongeørn.

Programperiode: Løpende.

Hvor overvåker vi? Hele Norge, samt tilsvarende data i Sverige og delvis Finland.

Slik overvåker vi: Meldinger og observasjoner av store rovdyr samles inn og lagres i en felles database.

Publikasjoner: Rapporteringfrister er fastsatt i egen kontrakt med Rovdata.

Dette bruker vi dataene til: Data benyttes i løpende rovviltforvaltning, herunder knyttet til saksbehandling av erstatningssaker, fellingstillatelser, forebyggende tiltak m.v.

Lenke: Rovdata  

Hvor finnes data? Rovbase