Naturtypen er i sterk tilbakegang og truet, men det mangler arealrepresentative tall for denne tilbakegangen og tilstanden til gjenværende arealer.

Siden semi-naturlig mark bare utgjør 0,3 % av det totale landarealet i Norge, er det ikke sannsynlig at nasjonal arealrepresentativ naturovervåkning (ANO) vil gi nok data til å utvikle holdbare tilstandsverdier for denne naturtypen.

Arealtyperepresentativ overvåking er derfor nødvendig for å skaffe til veie et godt datagrunnlag. Derfor er det utviklet en metode for slik overvåking av semi-naturlig eng i Norge.

Mål: Arealrepresentativ overvåking av semi-naturlig eng i Norge.

Programperiode: 2021 løpende (testet i 2019 og 2020)

Hvor overvåker vi? Hele Norge.

Publikasjoner