Mål

Miljødirektoratet ønsker en kunnskapsbasert forvaltning av verneområdene. I fagsystemet Naturstatus for verneområder (NatStat) kan forvaltningsmyndigheten sette konkrete bevaringsmål for ønsket naturtilstand i et verneområde. Bevaringsmål overvåkes/måles ved hjelp av feltapplikasjonen NatReg.

Overvåkningsresultatet angir om tilstanden er god, middels eller dårlig.

Innsynsløsningen til NatStat gir oversikt over antall bevaringsmål, målt tilstand (tidsserier), og hvilke påvirkningsfaktorer (som fremmede arter) som følges opp av forvaltningsmyndigheten.

NiN-basiskartlegging av natur i verneområdene gir et nødvendig kunnskaps- og vurderingsgrunnlag for relevante bevaringsmål og tilstandsvariabler.

Programperiode

Ikke tidsavgrenset.

Hvor overvåker vi?

Verneområder, primært områder som forvaltningsmyndigheten vurderes som truet, og der det er aktuelt med tiltak knyttet til skjøtsel og/eller tilrettelegging.

Slik overvåker vi

Utvikling knyttet til tilstandsvariabler gitt i NiN-systematikken (som fremmede arter), eller egendefinerte variabler (som problemarter).

Overvåkningsmetoden skal typisk vise tilstandsutvikling målt langs NiN-trinnskalaen for den aktuelle variabelen. Overvåkningsmetodikken bestemmer hva som måles og hvordan måltall og tilstand beregnes.

Praktisk skjer overvåkningene ved at feltpersonell (SNO) henter overvåkningsoppdraget til NatReg (feltapp for nettbrett). Deretter gjennomføres målinger i felt etter metodebeskrivelse, og registrerte data sendes fra NatReg til NatStat når man har nett-dekning.

Publikasjoner

Resultater presenteres automatisk i NatStat. Tilgjengelig for "alle".

Dette bruker vi dataene til:

Kunnskapsgrunnlag, truethetsvurderinger, prioritering av tiltaksmidler og evaluering av tiltak.

Lenke