Mål

Følge med på bestanden, og se om noen av tiltakene har effekt på bestanden.

Programperiode

Vi overvåker kontinuerlig. 

Fra 2017 overvåker vi to ganger i året, på våren og på høsten. Mellom 2013 og 2016 overvåket vi én gang i året og årene 2006-2011 tre ganger årlig.

Hvor overvåker vi?

Vi overvåker damfrosk i Arendal kommune, i alle vann hvor arten er tilstede.

Slik overvåker vi

Vi har to overvåkingsperioder i året. En første når hannene spiller om våren. Da telles alle hanner som synger og hunner som dukker opp. Den andre perioden om høsten før de går på land igjen for å se på rekruttering. Da telles alle som sitter rundt vannet og som lokkes frem.

Publikasjoner

En overvåkingsrapport lages hvert år fra Dolmen AmphiBios til Statsforvalteren i Agder som administrerer overvåkingen.

Dette bruker vi dataene til

Vi bruker dem til å sette inn tiltak. En ny handlingsplan kom i 2019 og hvert år lages en Arbeids- og fremdriftsplan i forhold til arbeidet med arten. I 2019 startet også avlsprosjektet i Dyreparken i Kristiansand. Fra disse froskene settes det ut småfrosk og rumpetroll årlig.

Hvor finnes data?

Rapporteres internt fra Dolmen Amfibios. Data er ikke stedfestet for alle dammene, siden det er fare for forstyrrelse av arten. I tillegg pågår det prosjekter hos Universitetet i Agder, og data for avlsprosjektet hos Dyreparken i Kristiansand.

Se også