Dverggåsa har status som kritisk truet (CR) på den norske rødlista. Den Fennoskandiske delbestanden utgjør rundt 20-25 par mot rundt 10000 individer tidlig i forrige århundre.

Det gjør at Norge har et spesielt ansvar for å ivareta arten.

Det antas at viktige årsaker er ulovlig jakt og reduksjon i naturlig steppehabitat langs trek krutene og i vinterområdene. Overvåkingen er nært koblet til kartlegging av trekkveier og negative miljøfaktorer innenfor artens utbredelsesområde.

Dverggås fikk egen handlingsplan i 2009 som presenterer mål og tiltak for forvaltning av arten. I 2011 ble arten en prioritert art med egen forskrift med hjemmel i naturmangfoldlovens §23.

Mål: Følge utviklingen i den fennoskandiske hekkebestanden av dverggås.

Programperiode: 1987-dd

Hvor overvåker vi? Valdakmyra i Porsanger, Finnmark overvåkes under dverggåsas vår, - og høsttrekk. Kjerne-hekkeområdet på Finnmarksvidda overvåkes i hekketiden. I tillegg overvåkes områder med sporadiske funn av dverggås på vår- og høstrast bl.a på Varangerhalvøya

Slik overvåker vi: Overvåking av totalbestand på rasteplasser og hekkeplasser vår, sommer og høst. Overvåking av årlig reproduksjon. Individgjenkjenning ved bl.a. videofilming av alle individene. Fangst- og fargemerking, samt bruk av GSM/satelitt-telemetri, GPS-GSM telemetri og dataloggere.

Publikasjoner: Årlige statusrapporter.

Lenker