Den europeiske bestanden av elvemusling (Margaritifera margaritifera) har hatt en dramatisk nedgang siden begynnelsen av 1900-tallet. Mer enn 95 prosent av de gjenværende populasjonene i sørlige og sentrale deler av Europa er nå i ferd med å forsvinne.

Arten er derfor oppført som sterkt truet på den internasjonale rødlista (IUCN Red List of Threatened Species).

Omlag 40 prosent av de gjenlevende individene i Europa lever i Norge. Arten er derfor en ansvarsart for Norge. Imidlertid har 25 prosent av de historisk kjente lokalitetene i Norge forsvunnet. Det er manglende rekruttering i en tredel av lokalitetene hvor arten i dag  finnes.

Arten er oppført som sårbar på den norske rødlista (VU-sårbar).

Norge er internasjonalt forpliktet til å overvåke rødlistearter, og vi har en egen handlingsplan for elvemusling (planperiode 2019-2028).

Mål: Dokumentere utviklingen i bestander av elvemusling over tid i hele landet. Det gir grunnlag for å vurdere behov for tiltak for å bevare arten. Hovedmålet med dette er å sørge for at det fins livskraftige populasjoner av arten i hele Norge, at eksisterende populasjoner skal leve og sikres i et langsiktig perspektiv. 

I tillegg er det et mål at miljødata fra flere lokaliteter over flere år gir ny kunnskap. Det gir verdifull innsikt for videre forvaltning av arten.

Elvemusling har høye krav til vannkvalitet og leveområde. Overvåking gir også en pekepinn på vannkvalitet og livsbetingelsene for øvrige arter i vassdragene som overvåkes.

Programperiode: 2000-2015, 2018-2023.

Hvor overvåker vi? I 40 lokaliteter fordelt på hele landet.

Slik overvåker vi: 

Overvåkningsprogrammet bygger på Norsk Standard NS-EN 16859:2017. Veiledning for overvåking av elvemuslingpopulasjoner (Margaritifera margaritifera) og deres livsmiljø. 

Overvåkningsprogrammet er delt i to typer lokaliteter med ulike metoder:

A-lokaliteter: utbredelse, tetthet, rekruttering, lengdefordeling og graviditet. I tillegg måles redokspotensialet for å karakterisere kvaliteten på substratet som oppvekstområde for unge muslinger. Der hvor det ikke er kjent fra før skal basisbeskrivelse av vannkjemi og forekomst av fisk (samt beskrivelse av fungerende vertsfisk) fremskaffes.

B-lokaliteter: forenklet undersøkelsesprogram. Tetthet, rekruttering, lengdefordeling, redokspotensiale. Basisbeskrivelse av vannkjemi, samt beskrivelse av muslingens vertsfisk skal foreligge/fremskaffes.

Hver lokalitet skal undersøkes én gang i løpet av overvåkningsperioden (hvert 6. år i tråd med Norsk standard).

Publikasjoner: 

Miljødirektoratet, 2018. Handlingsplan for elvemusling (Margaritifera margaritifera L.) 2019-2028. M-1107ǀ2018

Larsen, B.M. 2017. Overvåking av elvemusling i Norge. Oppsummering av det norske overvåkningsprogrammet i perioden 1999-2015. – NINA Rapport 1350. 152 s.

Larsen, B.M. & Magerøy, J.H. 2019. Overvåking av elvemusling i Norge. Årsrapport for 2018. NINA Rapport 1686. Norsk institutt for naturforskning

Det utarbeides årlige elvemusling-rapporter (Nina)

Dette bruker vi dataene tilData brukes i evaluering av oppnåelse av nasjonale og regionale miljømål, til naturindeks og støtteparameter kvalitetselement vannforskriften. Vurderingsgrunnlag for iverksetting av tiltak, som behov for å styrke rekruttering gjennom inntak på kultiveringsanlegget for trua elvemuslingbestander.

Hvor finnes data? Det jobbes med å få tilpasset basen Vannmiljø slik at overvåkningsdataene for elvemusling vises her.