Mål

Innhente årlige data om bestandsutviklingen hos fjellrev (antall individer og endring over tid) på fastlands-Norge. Fjellreven er en sterkt truet art i Fennoskandia. Den er også en prioritert art med tilhørende handlingsplan og tiltak for bevaring over store deler av dagens utbredelse.

Overvåkingen skal gi kunnskap om bestandsutvikling nasjonalt og for delbestander. Data fra overvåkingsprogrammet brukes også til å vurdere effekten av de iverksatte tiltakene for å bevare arten, som brukes til å utforme mer effektive tiltak.

Programperiode

Programmet går kontinuerlig.

Hvor overvåker vi?

Fjellområder på det norske fastlandet.

Slik overvåker vi

Overvåkingsprogrammet er bygget opp av to hovedkomponenter: Kontroll av kjente hilokaliteter (aktivitet av fjellrev, antall kull og eventuelt kullstørrelse), og innsamling av ekskrementer for DNA-analyse (art og individbestemmelse, samt identifikasjon av farmrever).

Det er god geografisk dekning av de mest aktuelle områdene der det forekommer fjellrev. Utover dette registreres alle innmeldte observasjoner av fjellrev.

Overvåkingen gir et minimumsantall dokumenterte kull. Rådata fra overvåkingen brukes siden 2019 også inn i et modellbasert estimat på total bestandsstørrelse og bestandsutvikling som oppdateres årlig.

Det praktiske arbeidet i felt gjennomføres av SNO og deres feltapparat, etter instruks og årlig prioritering satt av Norsk institutt for naturforskning (Nina). Nina kvalitetssikrer og harmonerer arbeidet som gjøres i felt, utfører DNA-analyser og sammenstiller informasjonen i en årlig rapport. 

Dette bruker vi dataene til

Følge med på utvikling av delbestandene av fjellrev i Norge og evaluere effekten av tiltak under handlingsplanen for fjellrev, som kan gi retning for nye tiltak og prioriteringer.

Hvor finnes data

Innsamlede rådata ligger i Rovbase.

Publikasjoner