Mål: Følge med på utviklingen i luft- og nedbørkvalitet i grenseområdene mellom Norge og Russland. Utslippene påvirker miljøet, og vi ønsker å kunne si noe om miljøbelastningen - og varsle lokalbefolkningen ved episoder med fare for eksponering for helseskadelig luft.

Programperiode: 1974 - 2021. Fra 2022 vil en nedskalert versjon av målingene bli innlemmet i andre overvåkingsprogrammer, og dette programmet legges ned.

Hvor overvåker vi? Vi måler konsentrasjoner i luft og nedbør på Svanvik og i Karpdalen. I tillegg måler vi i luft med passive prøvetakere på Viksjøfjell, og nedbørskvalitet i Karpbukt i Sør-Varanger kommune.

Slik overvåker vi:

  • Kontinuerlige luftmålinger av SO2. Målingene gjøres med monitor ved stasjonene i Svanvik og Karpdalen.
  • 14 dagers middelverdier av SO2på Viksjøfjell. Målingene gjøres med passive prøvetakere.
  • Ukentlige prøver av middelkonsentrasjonen av svevestøvpartikler (PM10) med tungmetallene bly (Pb), kadmium (Cd), sink (Zn), nikkel (Ni), arsen (As), kobber (Cu), kobolt (Co), krom (Cr), vanadium (V), aluminium (Al) i luft.
  • Prøvetakingsstasjonene i Svanvik, Karpdalen og Karpbukt har prøvetaking for bestemmelse av nedbørkvalitet.
  • Nedbørsmengde i Svanvik og Karpdalen, i tillegg til tungmetallene bly (Pb), kadmium (Cd), sink (Zn), nikkel (Ni), arsen (As), kobber (Cu), kobolt (Co), krom (Cr), vanadium (V), aluminium (Al).
  • Ukentlige nedbørsprøver i Karpbukt. Prøvene analyseres for vanlige stoffer i nedbør som sulfat (SO42-), ammonium (NH4+), nitrat (NO3-), natrium (Na+), magnesium (Mg2+), klor (Cl-), kalsium (Ca2+), og kalium (K+), i tillegg til at det måles for ledningsevne og pH.
  • Meteorologiske data måles i Svanvik og Karpdalen (temperatur, vindstyrke, vindretning, luftens relative fuktighet).

Publikasjoner: Nilu lager hvert år en rapport på oppdrag fra Miljødirektoratet. Den oppsummerer luft- og nedbørskvalitet for det siste året og beskriver trender. Omtrent hvert fjerde år lages det felles-rapporter i samarbeid med fagmiljøene som måler på russisk side av grensen, for å oppsummere og sammenligne måleresultater og -metoder.

Dette bruker vi dataene til: Målestasjonene på Svanvik og i Karpdalen inngår i Norges overvåkningsnettverk for lokal luftkvalitet, og dataene rapporteres til det europeiske overvåkningsorganet, EEA og EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

Måledataene for SO2 brukes til å avgjøre om befolkningen må varsles om dårlig luftkvalitet, og det er utarbeidet en egen varslingsrutine for Sør-Varanger kommune. Måledataene brukes også som bakgrunn for dialog med Russland om forurensningssituasjonen i grenseområdene.

Hvor finnes data? Måleresultater i luft lagres i Sentral database for luftkvalitet (SDB) som driftes av Nilu på vegne av Miljødirektoratet.