Siden 1990 har overvåkningsprogrammet TOV overvåket lav og alger på trær, markvegetasjon, smågnagere, spurvefugl, lirype, jaktfalk og kongeørn over hele landet.

Mål: Dokumentere endringer for viktige komponenter i vanlige terrestriske økosystemer under påvirkning fra klimaendringer, langtransportert forurensing og i noen grad arealbruksendringer, så vel som variasjon i naturgitte påvirkningsfaktorer.

Programperiode: 1990 - 2020.

Hvor overvåker vi? På 7 stasjoner for bjørkeskog og 8 stasjoner for barskog, alle lagt til verneområder fra Lund i sør til Dividalen i nord.

Slik overvåker vi: TOV baserer seg på integrert overvåking der arter og økosystem ses i sammenheng, noe som gir bedre muligheter til å tolke resultatene.

Overvåking omfatter registreringer av arter og artssammensetning av markvegetasjonen, samt moser, lav og sopp på trestammer.

Faunaovervåkingen inkluderer bestands- og reproduksjonsovervåking for arter som kan indikere effekter av langtransporterte luftforurensninger, samt bestandsovervåking for nøkkelarter.

I tillegg kommer en landsdekkende kartlegging av utvalgte variabler, som forekomst av lav og alger på trær, samt miljøgifter i vilt og rovfuglegg.

Publikasjoner: Resultatene presenteres i en årlig rapport.

Dette bruker vi dataene til: Dataene inngår som viktig datagrunnlag for Naturindeks for Norge og i annen rapportering om tilstanden for biologisk mangfold i Norge (Miljøstatus).

Hvor finnes data?
Miljødirektoratet: Program for terrestrisk naturovervåking (TOV)
Nina: Tov - program for terrestrisk naturovervåkning