Økologiske data i kart brukes i konsekvensutredninger og arealforvaltning. Hvis det er store naturverdier i et område som for eksempel truede naturtyper, bør man ikke gjøre inngrep der.

Hvilken natur som staten anser å være av nasjonal eller vesentlig regional interesse, og dermed særlig viktig å ta vare på er beskrevet her:

Se veileder om hvordan man utreder konsekvenser for klima og milljø i utbygningssaker:

 

Kartene med økologiske data finner du her:

Innsamling av data i kart er tett koblet til målet om å stanse tap av natur. Vi må vite hvor det er verdifull natur, for å kunne ta vare på den. Den største trusselen mot naturmangfoldet er endret arealbruk. De viktigste grunnene til at mange naturtyper i dag står i fare for å forsvinne er nedbygging, oppstykking og gjengroing av naturområder.

Kartfestet kunnskap gjør det enklere å ta hensyn til verdifull natur når  beslutningstakere skal vurdere om nye planer og tiltak kan gjennomføres. De må som regel utrede konsekvensene av ulike alternativer før de kan avgjøre hvor det eventuelt kan legges ut nye arealer for utbygging.

De som bruker slike data er utbyggere og konsulenter innen samferdsel, landbruk, industri og næringsliv. Kommunene er en viktig målgruppe, fordi de avveier og beslutter hvilke arealer som kan bygges ut. I tillegg er de ofte utbyggere selv.

Bruk av data fra økologiske grunnkart

  1. 1 Steg 1
  2. 2 Steg 2
  3. 3 Steg 3

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid