Krav til dataleveransen

Kartleggingsdata blir publisert av Miljødirektoratet i datasettet Naturtyper – Miljødirektoratets instruks.  

 • Oppdragsgiver har ansvaret for å sikre at ferdigstilte kartleggingsdata blir levert av kartleggere til Miljødirektoratets database. Dataleveransen skjer digitalt og hver enkelt kartlegger leverer sine data til databasen.
 • Leveransen må skje innen fristen Miljødirektoratet har satt for innlevering av kartleggingsdata fra kartleggingsoppdrag.
 • Oppdragsgiver kan velge å sette en tidligere frist enn dette i sitt oppdrag.
 • De leverte dataene må tilfredsstille kravene i metoden for kvalitetssikring av kartleggingsdata etter Miljødirektoratets instruks.

Miljødirektoratet kvalitetssikrer de innleverte dataene

Miljødirektoratet sjekker at de tekniske kvalitetskravene er fulgt og godkjenner kartleggingsdata til fastsatte datoer.

Metode for kvalitetssikring innebærer

 • En teknisk sjekk av om kartleggingen følger datakravene som er gitt i Miljødirektoratets kartleggingsinstruks. Den sjekker ikke de faglige vurderingene som er gjort av kartlegger.
 • Et minimumskrav for kvalitetssikring som dataene må oppfylle for å bli godkjent og publisert av Miljødirektoratet.
 • Vi anbefaler at kartleggere bruker metoden som en del av internkontrollen før de leverer data til databasen.

Metoden for teknisk sjekk er beskrevet her:

 • Miljødirektoratet sjekker at de tekniske kvalitetskravene er fulgt og godkjenner kartleggingsdata til fastsatte datoer. Oppdragsgiver eller nøkkelpersonen må varsle Miljødirektoratet hvis vi skal sjekke data fra ditt kartleggingsoppdrag til en av disse datoene. Skriv til: ninkartlegging@miljodir.no.
 • Hele det definerte kartleggingsområdet (prosjektområdet) må være ferdig kartlagt og sendt til godkjenning for at vi kan gjennomføre kvalitetssikring og godkjenning.

 • Sjekk og godkjenning av kartleggingsdata tar normalt 1-3 uker. Behandlingstiden avhenger av om vi finner feil som kartlegger må rette opp før dataene kan godkjennes.

 • Data som ikke tilfredsstiller kravene sendes i retur og må rettes opp av utførende kartlegger før de blir godkjent og publisert. Oppdragsgiver, eller nøkkelperson som er oppgitt som kontaktperson for oppdraget, mottar en liste over feil som må rettes opp til en gitt tidsfrist. Tidsfristen er normalt på én uke.

 • Du må også varsle Miljødirektoratet hvis det er kartleggingsområder (prosjektområder) som er opprettet og bestilt i det digitale bestillingsverktøyet, men som likevel ikke er kartlagt – eller er ufullstendig kartlagt.

Leveranse til Artsdatabanken

Artsobservasjoner som er registrert i forbindelse med kartlegging etter Miljødirektoratets instruks, skal leveres til Artskart hos Artsdatabanken.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid