Minimumskrav til kartleggere

Kartleggere må innfri disse minimumskravene til kompetanse for å få tilgang til de digitale kartleggingsverktøyene:

  1. Minst én nøkkelperson i oppdraget skal ha praktisk erfaring med naturtypekartlegging basert på Natur i Norge versjon 2, NiN2: Et absolutt minimumskrav til praktisk erfaring for nøkkelpersonen er to sesonger som aktiv kartlegger med til sammen minst fire måneder feltarbeid med kartlegging, eller tilsvarende erfaring bygd opp over flere sesonger. Erfaring skal være basert på enten kartlegging etter Miljødirektoratets instruks 2015-2021, basiskartlegging i verneområder fra 2015-2021 eller Miljøregistrering i skog basert på NiN, eller en kombinasjon av disse. 
  2. Alle kartleggere skal ha et minimum av NiN-kompetanse og generell naturfaglig kompetanse. Dette betyr henholdsvis et kurs i NiN2 med to dagers varighet, og en bachelor i biologi, økologi eller naturfag eller dokumentert erfaring som kan kompensere for manglende formell utdanning.

Hvis kartleggingsoppdraget har flere nøkkelpersoner, må kravene i punkt 1. være oppfylt for minst én av disse. 

Oppdragsgiver står fritt til å stille strengere krav til kompetanse i sitt kartleggingsoppdrag.

Nøkkelpersoner

I hvert kartleggingsoppdrag skal det defineres én til tre nøkkelpersoner. Antall nøkkelpersoner bør ha en sammenheng med størrelsen på området som skal kartlegges, antall kartleggere og kartleggernes erfaring.

Oppdragets nøkkelpersoner har hovedansvar for opplæring og kartlegging i felt. De har også et overordnet ansvar for kvaliteten på data som leveres til Miljødirektoratets database.

Opplæringsplan

Alle oppdragstakere, altså firma som er tildelt kartleggingsoppdrag, skal ha en plan for opplæring og samordning av kartleggere. Planen lastes opp av en nøkkelperson i oppdraget sammen med søknaden til bestillingsverktøyet. Planen kan også sendes til: ninkartlegging@miljodir.no

Planen er forpliktende og skal bidra til å sikre kvalitet i kartleggingen gjennom opplæring av nye kartleggere og felles harmonisering, eller samordning, med alle kartleggere.

Miljødirektoratets mal for for harmoniserings- og opplæringsplan finner du her:

Miljødirektoratet anbefaler oppdragsgiver å stille krav til oppdragstaker om å rapportere på at opplæringsplanen er overholdt og at nøkkelpersoner har oppfylt kravet om tilstedeværelse og tilgjengelighet.

Kurs for kartleggere

Miljødirektoratet presenterer kartlegging av naturtyper på land i en serie webinarer. For nøkkelpersoner er det obligatorisk å ha sett disse, enten i år eller tidligere. For øvrige kartleggere er dette kun en anbefaling. Webinarene anbefales sett i den rekkefølgen de er listet opp.

I tillegg til disse webinarene kreves det at alle kartleggere og nøkkelpersoner ser dette webinaret: 

Kalibreringssamling for kartleggere

Miljødirektoratet arrangerer en kalibreringssamling for karleggere i starten av kartleggingssesongen. Vi anbefaler at hvert oppdrag er representert med minst én nøkkelperson, men det er ikke et krav.

Ferdsel i felt

Kartleggeren skal følge reglene om ferdsel i friluftsloven. Enhver har rett til å ferdes til fots i utmark. Ferdsel på innmark i vekstsesongen kan skje med samtykke fra grunneier.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid