Kompetansekrav: Nøkkelpersoner og kartleggere

Kartleggere må innfri disse minimumskravene til kompetanse for å få tilgang til de digitale kartleggingsverktøyene:

  1. Minst én nøkkelperson i oppdraget skal ha praktisk erfaring med naturtypekartlegging basert på Natur i Norge versjon 2, NiN2: Et absolutt minimumskrav til praktisk erfaring for nøkkelpersonen er to sesonger som aktiv kartlegger med til sammen minst fire måneder feltarbeid med kartlegging (tilsvarer 600 timer), eller tilsvarende erfaring bygd opp over flere sesonger.

    Erfaring skal være basert på enten kartlegging etter Miljødirektoratets instruks 2015-2023, basiskartlegging i verneområder fra 2015-2023 eller en kombinasjon av disse. 

  2. Alle kartleggere skal ha et minimum av NiN-kompetanse og generell naturfaglig kompetanse. Dette betyr henholdsvis et kurs i NiN2 med to dagers varighet, og en bachelor i biologi, økologi eller naturfag eller dokumentert erfaring som kan kompensere for manglende formell utdanning.

Hvis kartleggingsoppdraget har flere nøkkelpersoner, må kravene i punkt 1. være oppfylt for minst én av disse. 

Oppdragsgiver står fritt til å stille strengere krav til kompetanse i sitt kartleggingsoppdrag.

Nøkkelpersonens rolle i oppdraget

I hvert kartleggingsoppdrag skal det defineres én til tre nøkkelpersoner. Antall nøkkelpersoner bør ha en sammenheng med størrelsen på området som skal kartlegges, antall kartleggere og deres erfaringer.

Oppdragets nøkkelpersoner har hovedansvar for opplæring og kartlegging i felt. De har også et overordnet ansvar for kvaliteten på data som leveres til Miljødirektoratets database.

Opplæringsplan

Alle oppdragstakere skal ha en plan for opplæring og samordning av kartleggere. Planen lastes opp av en nøkkelperson i oppdraget sammen med søknaden til bestillingsverktøyet. 

Planen er forpliktende og skal bidra til å sikre kvalitet i kartleggingen gjennom opplæring av nye kartleggere og felles harmonisering, eller samordning, med alle kartleggere.

Miljødirektoratets mal for harmoniserings- og opplæringsplan finner du her:

Miljødirektoratet anbefaler oppdragsgiver å stille krav til oppdragstaker om å rapportere på at opplæringsplanen er overholdt og at nøkkelpersoner har oppfylt kravet om tilstedeværelse og tilgjengelighet.

Obligatoriske kurs for kartleggere

Krav til alle som skal kartlegge naturtyper etter Miljødirektoratets instruks i 2024: 

  • Se alle webinarene nedenfor, før feltsesongen 2024 starter.

All informasjon om webinarene på denne siden:

Du kan se webinarene direkte eller i opptak.

Kalibreringssamling for kartleggere

Miljødirektoratet arrangerer en kalibreringssamling for kartleggere i starten av sesongen. Vi anbefaler at alle oppdrag er representert med minst én nøkkelperson på denne samlingen, men dette er ikke et krav.

All informasjon om samlingen finner du på denne siden:

Ferdsel i felt

Kartleggeren skal følge reglene om ferdsel i friluftsloven. Enhver har rett til å ferdes til fots i utmark. Ferdsel på innmark i vekstsesongen kan skje med samtykke fra grunneier.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid