Vi finner 111 naturtyper på listen over naturtyper etter Miljødirektoratets instruks. De er alle viktige for naturmangfoldet i Norge og er valgt ut fordi de er:

  • Truede og nær truede naturtyper
  • Naturtyper som er spesielt dårlig kartlagt
  • Naturtyper som dekker sentrale økosystemfunksjoner, for eksempel fordi de er levesteder for truede og nær truede arter

Valget av naturtyper er basert på kriterier fastsatt i Stortingsmeldingen Natur for livet.

Du kan lese mer om de ulike naturtypene her:

Naturtypene er definert ved hjelp av Artsdatabankens vitenskapelige system for å beskrive natur, Natur i Norge (NiN).

Utvalget av naturtyper er basert på Norsk Rødliste for naturtyper og anbefalinger fra en ekspertgruppe med representanter fra Norsk institutt for naturforskning (Nina), Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio) og Ntnu Vitenskapsmuseet.

Artsdatabanken og Naturhistorisk museum i Oslo har deltatt som NiN-rådgivere i ekspertgruppa.

Listen bygger på den kunnskapen vi har i dag. Ny og bedre kunnskap kan føre til endringer i hvilke naturtyper som skal kartlegges.

En ny ekspertgruppe videreutvikler Miljødirektoratets instruks for kartlegging av naturtyper på land. Arbeidet pågår fra 2023 og tas i bruk fra 2026. 

Andre relevante lenker

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid