Nasjonalt miljømål 1.2 sier at utviklinga til truede og nær truede arter og naturtyper skal bedres.

Naturmangfoldloven har et forvaltningsmål for naturtyper og økosystemer.

Målet er at mangfoldet av naturtyper ivaretas innenfor deres naturlige utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som kjennetegner den enkelte naturtype.

Endringer i arealbruk er den viktigste årsaken til tap av naturmangfold i verden – og i Norge.

Vi kartlegger naturtyper etter Miljødirektoratets instruks for å ta spesielt hensyn til dem i arealforvaltningen.

Hvis vi vet hvor det finnes naturtyper etter Miljødirektoratets instruks, er det enklere å tilpasse og ta hensyn til natur når små og store tiltak planlegges og realiseres.

Slik kartfestet kunnskap er viktig for utbyggere, og gir kommuner, fylkeskommuner og sektormyndigheter et godt grunnlag for beslutninger i arealforvaltningen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid