Vi kartlegger naturtyper for å få kunnskap om hvilken natur vi har i et område. Vi har flere overordnede mål knyttet til kartlegging av naturtyper:

  1. Vi skal bedre utviklinga til truede og nær truede arter. Det følger av nasjonalt miljømål 1.2.
  2. Vi skal ivareta et mangfold av naturtyper innenfor deres naturlige utbredelsesområder, og med det artsmangfoldet og økologiske prosesser som kjennetegner den enkelte naturtype. Det følger av naturmangfoldloven § 4.

Her kan du lese mer om hvordan det står til med naturtyper i Norge:

For å ta gode beslutninger, må vi ha kunnskap

Kunnskap om naturtyper som er lagt inn i digitale kart, er et viktig verktøy for kommuner, fylkeskommuner og sektormyndigheter for å ta gode beslutninger i arealplanlegging.

Endringer i arealbruk er den viktigste årsaken til tap av naturmangfold i verden – og i Norge. Vi kartlegger naturtyper for å ta spesielt hensyn til dem i arealforvaltningen. Hvis vi vet hvor det finnes naturtyper, er det enklere å tilpasse og ta hensyn til natur når små og store tiltak planlegges og realiseres. 

Denne veilederen brukes til å vurdere hvordan vi skal ta hensyn til naturen:

Her kan du se to filmer om hvordan kommunene jobber med å planlegge hvordan arealer kan brukes:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid