En naturtype er en ensartet type natur som inkluderer alle arter som lever der og det miljøet de lever i. Noen av disse er ekstra viktige, for eksempel fordi de er sjeldne. Derfor er det nyttig at samfunnet vet hvor de er. De viktige naturtypene har vi samlet i en instruks for kartlegging, slik at de som skal kartlegge natur vet hva de skal lete etter.  

Ved å kartlegge naturtypene sikrer vi at viktig natur kan bli tatt hensyn til ved utbygging og annen utnyttelse av areal. Miljødataene som samles inn skal brukes som grunnlag for beslutninger om bruk av areal, for eksempel for å kunne unngå utbygging i truet natur. Resultater fra kartleggingen blir lagt ut i Naturbase (www.naturbase.no). Dataen brukes av blant annet kommuner, statsforvalteren og andre forvaltningsmyndigheter. 

Naturtypene i instruksen er basert på definisjoner fra systemet Natur i Norge (NiN). NiN er et system for å beskrive variasjon i naturen. I Miljødirektoratets kartleggingsinstruks er det valgt ut 111 naturtyper som skal registreres. Naturtypene i Miljødirektoratets kartleggingsinstruks er valgt ut på bakgrunn av kriterier gitt av stortinget.  

 Vi kartlegger naturtyper som: 

  • er truede og nær truede  
  • er spesielt dårlig kartlagt 
  • dekker sentrale økosystemfunksjoner, for eksempel fordi de er levesteder for truede og nær truede arter 

Truede og nær truede naturtyper, og naturtyper som er spesielt dårlig kartlagt, er basert på Artsdatabankens rødliste for naturtyper fra 2018. Vurderingskategoriene kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) og sårbar (VU) faller alle innunder definisjonen av truet og vi kartlegger naturtyper i alle disse kategoriene, i tillegg til nær truet (NT). Naturtyper som er spesielt dårlig kartlagt er i kategorien datamangel (DD).  

I tillegg til naturtypene på rødlista har en gruppe eksperter laget en rapport som beskriver naturtyper med sentral økosystemfunksjon. Naturtyper med sentral økosystemfunksjon er leveområder for truede eller nær truede arter, eller naturtyper som er viktige for mange arter.  

Lenker:

Hver av de 111 naturtypene i instruksen har både en beskrivelse av den vanligste utformingen av naturtypen, og en konkret definisjon som er basert på NiN-systemet. Det er definisjonen som brukes av profesjonelle kartleggere når de skal registrere en naturtype på kart, men beskrivelsen kan hjelpe forvaltningen med å få et inntrykk av hva som kartlegges.  

Alle områder som registreres får også en skår for lokalitetskvalitet. Denne, sammen med utvalgskriterium for naturtypen, kan brukes til å gi hvert område en verdi i konsekvensutredninger. Denne verdien hjelper forvaltningsmyndighetene å prioritere mellom flere ulike områder når det kommer til inngrep som kan påvirke naturen.  

Miljødirektoratet: Utvikler og drifter systemet for kartlegging etter Miljødirektoratets instruks. Dette inkluderer instruksen for kartlegging, appen og web-løsningen som brukes av profesjonelle kartleggere for praktisk kartlegging. Miljødirektoratet har også ansvar for dataene som publiseres i kartlaget Naturtyper – Miljødirektoratets instruks i Naturbase.  

Artsdatabanken: Eier og drifter NiN-systemet, som Miljødirektoratets kartlegging er basert på. Artsdatabanken har også en rekke veiledere for bruk av NiN-systemet som brukes i kartlegging etter Miljødirektoratets instruks. I tillegg gir de ut Norsk rødliste for naturtyper, som Miljødirektoratet bruker i utvalget av naturtyper som skal kartlegges.  

Oppdragsgivere: Det er typisk kommune, statsforvalter eller andre myndigheter (inkludert Miljødirektoratet) som er oppdragsgivere for kartlegging. I tillegg har man noen ganger behov for kartlegging i forbindelse med forskning. Andre som skal bygge for eksempel hytter, hus eller næringsbygg kan også være oppdragsgiver for kartleggingsoppdrag.  

Profesjonelle kartleggere: For å kunne kartlegge med Miljødirektoratets kartleggingsinstruks stilles det krav til naturvitenskaplig kompetanse og kjennskap til NiN-systemet. Kartleggerne er som oftest ansatt hos et konsulentselskap eller hos forskningsinstitutter.  

Andre viktige lenker:

Under finner du beskrivelser av naturtypene i instruksen

  • Klikk på en naturtype for å lese mer om den. Her finner du en kort beskrivelse, informasjon om hvorfor naturtypen kartlegges (utvalgskriterium) og en kort beskrivelse av viktige påvirkningsfaktorer.
  • Du kan også filtrere ved å velge ett av de seks hovedøkosystemene.