Målsetting og hovedprinsipp

Det er et nasjonalt mål at økosystemene skal ha god tilstand og levere økosystemtjenester. Det går frem av regjeringens handlingsplan for naturmangfold:

Et ekspertråd har utviklet et fagsystem som fastsetter økologisk tilstand for ulike økosystemer i Norge, for å klargjøre hvor god tilstanden er.

God økologisk tilstand betyr at økosystemene ikke avviker vesentlig fra intakte økosystemer. Viktige økologiske strukturer, funksjoner og produktivitet er ivaretatt når den økologiske tilstanden er god.

Systemet for å vurdere økologisk tilstand gjør det mulig å måle om tilstanden avviker fra god tilstand. Dette gjør oss i stand til å vite hvor naturen har problemer, og vurdere hvilke tiltak som eventuelt kan settes inn for å forbedre situasjonen.

Forskere vurderer den økologiske tilstanden i økosystemene, og lager rapporter som gir politikere et bedre kunnskapsgrunnlag for beslutninger. Politikerne kan for eksempel tallfeste mål for hvordan tilstanden skal være, og eventuelt innføre tiltak.

Måler tilstanden i økosystemene

Forskningsinstitusjonene arbeider på oppdrag fra Miljødirektoratet med å vurdere den økologiske tilstanden i de norske økosystemene. Til nå er økologisk tilstand i skog, fjell og arktisk tundra vurdert. Rapportene finnes nederst på denne siden.

Fremgangsmåte:

  • Økologisk tilstand vurderes først i de økosystemene med mest datagrunnlag: Skog, fjell, arktisk tundra og hav.
  • Datagrunnlagene forbedres for å kunne vurdere den økologisk tilstanden for andre økosystemer på land, som for eksempel våtmark og semi-naturlig mark.

Systemer for å klassifisere den økologiske tilstanden i kystvann, elver og innsjøer er allerede etablert som oppfølging av vannforskriften.

Helhetlig miljøovervåking

Målet med et system for å vurdere økologisk tilstand er å se på utviklingen i økosystemene som helhet, og ikke bare stykkevis gjennom hvert enkelt overvåkingsprogram eller for enkeltarter.

Miljødirektoratet og andre samfunnssektorer driver flere overvåkingsprogrammer for å følge med på endringer i miljøet og ivareta god miljøtilstand, for eksempel overvåking av insekter og sjøfugl. Systemet for økologisk tilstand setter mange av disse overvåkingsprogrammene i sammenheng, slik at man kan se hvordan det går med økosystemet sett under ett.

Metoder for å finne økologisk tilstand 

Vi har to ulike metoder for å fastsette økologisk tilstand, indeksmetoden og fagpanelmetoden. De sammenstiller kunnskap om en rekke indikatorer fra ulike overvåkingsprogram, og gjennom statistiske analyser og ekspertvurderinger får vi en samlet vurdering av økologisk tilstand for økosystemene.

Begge metodene brukes i arbeidet med å vurdere økologisk tilstand. Samtidig vil metodene testes og utvikles videre, og kunnskapsgrunnlaget forbedres slik at økologisk tilstand kan vurderes i alle økosystemer.

Digitale løsninger for å vise data og resultater er også under utvikling. Dette gjør at grunnlaget for vurderingene av økologisk tilstand vil bli tilgjengelig for alle. 

Rapporter om vurdering av økologisk tilstand

En rekke forskningsmiljøer samarbeider og leverer rapporter fra arbeidet med å utvikle metoder og klassifisere økologisk tilstand. Det skjer på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Vurderinger av økologisk tilstand i økosystemene
Hvordan kan kunnskapen brukes i forvaltningen?
Metodeutvikling og testing av fagsystemet