Statens naturoppsyn (SNO) har tilsyn med verneområder, kulturminner, jakt, fiske og motorferdsel i utmark. SNO har også ansvar for kartlegging og bestandsovervåking av rovvilt og andre utvalgte arter, samt dokumentasjon av rovviltskade på husdyr og tamrein.

SNO skjøtter og tilrettelegger i verneområder, feller store rovdyr og bekjemper fremmede planter og dyrearter som er uønsket i norsk natur.

Tilsyn med verneområder

For å ta vare på viktige leveområder for planter og dyr, verdifulle landskap og naturtyper og sjeldne og trua arter av dyr og planter, er det oppretta over 3000 verneområder i landet.

Hvert verneområde har sin egen forskrift som presiserer formålet med vernet og hvilke bestemmelser som gjelder. SNO ser til at de overholdes og at områdene tas vare på.

Ved regelbrudd kan SNO anmelde og kreve stans av pågående ulovlige inngrep i et verneområde.

Tilsyn med jakt

SNO kontrollerer og veileder jegere slik at jakt, felling og fangst foregår på en lovlig, human og sikker måte. SNO har myndighet til å kontrollere jegere, våpen og nødvendige papirer under jaktutøvelse.

Lokale oppsyn som opptrer på vegne av SNO, med SNOs oppsynsbevis, har samme myndighet. SNO anmelder grove brudd på regelverk og manglende dokumentasjon.

Tilsyn med fiske

SNO driver kontroll og veiledning etter lakse- og innlandsfiskeloven. Hovedfokus er på ulovlig fiske etter laks, sjørøye og sjøørret langs kysten, i fjordene og i elvemunningene. Men de har også offentligrettslig oppsyn med vassdrag og innlandssjøer.

SNO har myndighet til å kontrollere at fisket foregår lovlig, selv om det ikke er mistanke om noe straffbart. Loven gir SNO myndighet til å inndra eller beslaglegge redskap som står i strid med lov om laks og innlandsfisk.

SNO har ikke oppsynsmyndighet etter havressursloven, men bistår under fellesaksjoner sammen med Fiskeridirektoratet, Kystvakten og Politiet.

Mer om fiskeoppsyn

Tilsyn med motorferdsel i utmark

SNO kontrollerer at motorferdsel i utmark foregår lovlig. Kontrollen gjelder både snøscooterkjøring og barmarkskjøring.

SNO har myndighet til å stanse kjøretøy for å kontrollere førerkort og dokumenter som er pliktig å ha med. De kan ilegge gebyr ved enkelte overtredelser av bestemmelsene. SNO samarbeider med politiet og reinpolitiet om motorferdselskontroller.

Tilsyn med kulturminner

SNO kontrollerer at bestemmelsene om kulturminner i naturmangfoldloven, kulturminneloven og verneområdenes forskrifter overholdes.

Tilsyn, informasjon, skjøtsel, registrering og dokumentasjon av kulturminner i utmark gjøres i samarbeid med kulturminneforvaltningen hos fylkeskommunene, Sametinget og Riksantikvaren.

Dokumentere rovviltskade på husdyr og tamrein

SNO skal dokumentere skade på husdyr og tamrein som mistenkes å være drept eller skadet av rovvilt.

SNOs rundt 180 rovviltkontakter gjør dokumentasjonsarbeidet etter at det er meldt inn funn. Resultatet gir grunnlag for eventuell erstatning til dyreeier.

Kontakt nærmeste rovviltkontakt eller gi beskjed til politiet på 02800 ved funn av skadde eller døde husdyr eller tamrein.

Tilsyn, kartlegging og overvåking av rovvilt

SNO kartlegger og overvåker de store rovdyrene i Norge ute i felt.

Kartleggingen omfatter artsspesifikke registreringer og kvalitetssikring av tilfeldige observasjoner gjort av privatpersoner.

Prioriteringer og instrukser fra Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt gir føringer for kartleggingen.

Tilsyn, kartlegging og overvåking av trua og sårbare arter og naturtyper

SNO fører tilsyn med trua og sårbare arter gjennom tilstedeværelse i naturen, kontroll ved mistanke om ulovlig etterstrebelse, og gjennom kartlegging og overvåking av noen trua og prioriterte arter.

Arter og naturtyper overvåkes også i flere verneområder hvor det drives restaurering og skjøtsel.

Fjellrev er den trua arten SNO bruker mest ressurser på. SNO overvåker alle kjente hiplasser i Norge, følger opp med støtteforing i utvalgte områder og bidrar når fjellrev skal settes ut gjennom avlsprosjektet. I forbindelse med bevaringstiltak for fjellrev og dverggås blir det foretatt felling av rødrev i noen områder.

Gjennomføring av tiltak på rovvilt og bistand i skadefellingsoppdrag

SNO har ansvar for å gjennomføre særlige tiltak innenfor rovviltarbeidet, som ledd i gjeldende rovviltpolitikk. Dette er spesielt uttak av rovvilt på oppdrag fra Miljødirektoratet.

SNO følger også opp meldinger om rovvilt som opptrer nært mennesker eller viser annen atferd som vurderes som avvikende. I tillegg gir de bistand, kursing og veiledning til kommunale og interkommunale skadefellingslag og i konkrete skadefellingssituasjoner.

SNO har egne hundeekvipasjer som er trent til å brukes på rovviltarter.

Tiltak mot fremmede dyr og planter

SNO utfører tiltak for å redusere skadene introduserte (fremmede) arter medfører.

For dyr gjelder det i første rekke bekjempelse av mink i prioriterte hekkeområder for sjøfugl og oppfølging av meldinger om mårhund. 

For fremmede plantearter som sitkagran, platanlønn, rynkerose, kjempespringfrø og slirekne blir tiltakene rettet mot utvalgte verneområder og gjøres som en del av skjøtselsarbeidet. Alle tiltak mot fremmede arter må følges opp over tid for at bestanden skal holdes nede eller helst utryddes. 

Skjøtsel og tilrettelegging i verneområder

SNO er et kompetansemiljø for gjennomføring av skjøtsel og tilrettelegging i verneområder. Gjennomføring av tiltak kan gjøres på bestilling fra forvaltningsmyndighet. I tillegg gjennomføres tilsyn med tiltak gjennomført av andre og det gis opplæring og veiledning av andre aktører. Hensikten med tiltakene er å ivareta formålet med vernet.

Tiltakene skal være forankret i forvaltnings-, skjøtsels- eller tiltaksplaner, og utføres på oppdrag fra forvaltningsmyndigheten som er Statsforvalter, kommunen eller verneområdestyret.