Vi skiller mellom sanksjoner, som er virkemidler med mål om å straffe den eller de som har begått et lovbrudd, og forvaltningstiltak, som kan brukes for å stoppe ulovligheter og sikre at regelverket blir fulgt framover i tid.

Sanksjoner mot miljøkriminalitet

Miljødirektoratet bruker to former for sanksjoner: anmeldelser og overtredelsesgebyr.

Anmeldelser til politiet

Miljødirektoratet anmelder som regel lovbrudd der det er skade eller fare for skade på miljøet.

Vi anmelder også der hvor det er gjentatte lovbrudd fra samme aktør eller person, eller der hvor lovbruddene skyldes manglende respekt for regelverket.

I tillegg til å anmelde, kan vi følge opp lovbrudd med andre forvaltningstiltak.

Etter at et lovbrudd er anmeldt, er det politiet som følger opp lovbruddet videre. Miljødirektoratet kan på forespørsel fra politiet bistå med faglig kunnskap, men har ellers ingen innvirkning på etterforskningen eller spørsmålet om passende straff.

Overtredelsesgebyr

Miljødirektoratet kan sanksjonere mindre alvorlige lovbrudd med overtredelsesgebyr.

Miljødirektoratet kan gi overtredelsesgebyr ved brudd bestemmelser i

  • forurensningsloven
  • klimakvoteloven
  • lakse- og innlandsfiskloven
  • motorferdselloven
  • naturmangfoldloven
  • produktkontrolloven

Overtredelsesgebyr likner på bot, men regnes ikke som straff etter straffeloven eller Grunnloven. Overtredelsesgebyr vil derfor ikke vises på en vandelsattest, eller ha andre konsekvenser slik en straff kan ha.

1. Miljødirektoratet vurderer lovbruddet

Når vi får kjennskap til et lovbrudd som kan sanksjoneres med overtredelsesgebyr, vurderer vi først om vi vet nok om det som har skjedd, og om lovbruddet er så alvorlig at det gir grunnlag for å ilegge et overtredelsesgebyr.

Vi vil alltid vurdere om mindre inngripende tiltak, for eksempel veiledning eller pålegg, er mer hensiktsmessig i den konkrete saken.

2. Varsel om overtredelsesgebyr

Når vi bestemmer oss for å vedta overtredelsesgebyr, vil vi først varsle den det gjelder. Vedkommende kan svare på varselet og komme med kommentarer eller innsigelser til vår vurdering.

3. Vedtak om overtredelsesgebyr

Dersom det ikke kommer fram opplysninger som endrer vår vurdering av saken, fatter vi vedtak om overtredelsesgebyr.

4. Mulighet for klage

Den som har fått vedtaket, kan klage på det.

Miljødirektoratet kan vurdere å endre vedtaket etter klage, eller sende det til Klima- og miljødepartementet for endelig vurdering.

5. Innkreving

Når vedtaket er endelig avgjort, sendes det til Skatteetaten for innkreving.

Det er de ulike lovene med tilhørende forskrifter som fastsetter hvilke lovbrudd som kan gi overtredelsesgebyr, og som setter rammer for størrelsen på gebyret.

Størrelsen på gebyret blir vurdert ut ifra

  • hvor alvorlig lovbruddet er
  • hvilken grad av skyld som er utvist
  • hvilke og omfanget av konsekvenser lovbruddet har for miljøet
  • om det er oppnådd en økonomisk fordel ved overtredelsen

Overtredelsesgebyr etter klimakvoteloven

Overtredelsesgebyr etter klimakvoteloven § 19 er en særskilt sanksjon for manglende innlevering av klimakvoter innen den årlige oppgjørsfristen 30. april.

Under EUs klimakvotesystem skal nærmere angitt industri- og luftfartsvirksomhet levere klimakvoter som svarer til utslippene av klimagasser året før. Miljødirektoratet forvalter dette systemet i Norge.

Overtredelsesgebyr etter klimakvoteloven skal ilegges uavhengig av skyld og utmåles alltid som 100 euro per manglende klimakvote. Målet er å sikre at de kvotepliktige leverer riktig antall klimakvoter innen fristen.

Reglene for EUs klimakvotesystem, inkludert reglene om overtredelsesgebyr, er like for hele EU/EØS og skal derfor forvaltes likt.

Andre tiltak mot miljøkriminalitet

I tillegg til å anmelde lovbrudd eller ilegge overtredelsesgebyr, kan Miljødirektoratet bruke en rekke forvaltningstiltak for å sikre at regelverket og tillatelsene som er gitt blir fulgt.

Virkemidlene kan brukes hver for seg, eller i kombinasjon med hverandre.

Tips oss om ulovlige miljøforhold

Du kan tipse oss om ulovlige miljøforhold her:

I tillegg til å motta tips, avdekker Miljødirektoratet lovbrudd ved å gjennomføre tilsyn hos bedrifter og ved at Miljødirektoratets feltapparat, Statens naturoppsyn (SNO), kontrollerer og er til stede i naturen.

Det kan du lese mer om her: