Utslipp fra industri, skipsverft, avløp, avrenning fra avfallsfyllinger og annen forurensende aktivitet over lang tid har ført til at sjøbunnen i mange norske havne- og kystområder har blitt forurenset. 

Vi finner miljøgifter som for eksempel TBT, PAH og PCB, og tungmetaller som kvikksølv og bly, mange steder.

Opprydding langs kysten

For å hindre at miljøgifter spres og påvirker sjølevende planter og dyr, må forurensingen i sjøbunnen ryddes opp. Når miljøgiftene fjernes fra økosystemet blir det renere sjøbunn og et bedre livsgrunnlag for planter, fisk, skalldyr, sjøfugl og sjøpattedyr.  

Prioriterer de mest forurensede kyst- og havneområdene

Behovet for opprydding i forurenset sjøbunn er stort. Opprydding er både kostnads- og ressurskrevende. Myndighetene prioriterer derfor å rydde opp i havner og fjorder der sjøbunnen er mest forurenset.

Myndighetene har prioritert 17 kyst- og havneområder der forurensningen er spesielt høy. I disse områdene er det påvist uakseptabel risiko for negative effekter på sjølevende dyr og planter og helse. Blant de 17 områdene er det flere store industri- og trafikkhavner.

Myndighetene prioriterer også å følge opp rundt 100 aktive eller nedlagte skipsverft som har eller har hatt høyt potensiale for forurensning. Undersøkelser viser at det er behov for å fjerne eller redusere forurensning både på land og i sjøbunnen ved et flertall av verftene.

Dekke til med rene masser

Den vanligste måten å rydde opp i forurenset sjøbunn er å dekke til med rene masser. På denne måten forsegles forurensningen. Sjølevende dyr og planter kommer ikke lenger i kontakt med miljøgiftene og vil dermed ikke ta dem opp i seg.

Fjerne forurensede masser

I områder som ikke egner seg for tildekking, kan det være aktuelt å fjerne de forurensede massene. Dette kalles mudring. Mudring er for eksempel aktuelt i områder hvor det er skipstrafikk og viktig å ivareta seilingsdybden. Mudring innebærer at de forurensede massene tas opp og legges på et egnet sted. Dette kan for eksempel være i et deponi på sjøbunnen, i strandkanten eller på land.

Massene kan også brukes som fyllmasser i en kaikonstruksjon. Hvis muddermassene bli lagt på sjøbunnen, blir de dekket til med rene masser slik at de sikres mot spredning og utlekking. 

Under selve mudringen vil det være en viss oppvirvling og spredning av partikler, og dette kan føre til spredning av forurensing. Massene dekkes til med rene masser slik at de sikres mot videre spredning og utlekking.  

17 kyst- og havneområder er prioritert

Store opprydningsprosjekter

Les mer om store opprydningsprosjekter i ulike fjordområder.

Myndighetenes rolle

  • Miljødirektoratet er myndighet for opprydding i forurenset sjøbunn.
  • Statsforvalteren kan være myndighet i enkeltsaker som er delegert fra Miljødirektoratet.
  • Kommunens rolle er å vurdere tiltak etter plan- og bygningsloven. I mange tilfeller gjennomfører kommunen oppryddingstiltakene.
  • Klima- og miljødepartementet behandler klager på Miljødirektoratets avgjørelser som gjelder opprydding i forurenset sjøbunn.

Er forurenset sjøbunn farlig?

Det er normalt ikke farlig å bade selv om sjøbunnen er forurenset. Mange miljøgifter binder seg til partikler på sjøbunnen, men konsentrasjonen er sjelden så høy at det blir akutt farlig.

Barn kan komme i kontakt med miljøgifter i strandkanten når de leker eller eventuelt spiser sand.

Miljøgiftene i sjøbunnen kan tas opp i marine planter og dyr, og preger livet i sjøen. Noen steder er det så høye konsentrasjoner i for eksempel fisk, at det kan være helseskadelig å spise den.

Mattilsynet utarbeider advarsler mot å spise fisk og skalldyr i aktuelle områder.

Hva oppnår vi med å rydde opp?

Opprydding i forurenset sjøbunn bedrer forholdene for marine planter og dyr. På sikt bidrar det til økt matvaretrygghet og for at vi skal kunne spise og omsette fisk og skalldyr fra sjøen. Sjøbunnen skal ikke utgjøre en uakseptabel risiko for miljø og helse. 

Rene fjorder og kystområder er et viktig grunnlag for verdiskaping innen fiske, oppdrett og turisme. Også for friluftsliv og fritidsaktiviteter er rene fjorder viktig.

Les mer om forurenset sjøbunn

Viktige veiledere for tiltak i sjøbunn

Veiledere og faktaark for å håndtere og risikovurdere opprydding i forurenset grunn, mudring og dumping.

Tidligere versjoner av veiledere

Tidligere versjoner av veiledere om risikovurdering og klassisfisering

Relevante stortingsmeldinger for forurenset sjøbunn

Arbeidet med forurenset sjøbunn er forankret i følgende stortingsmeldinger

Lover og forskrifter

Viktige lover og forskrifter

Under finner du aktuelle lover og forskrifter som er relevante for opprydning i forurenset sjøbunn, mudring, dumping og plassering av materiale i vassdrag og sjø.

Relaterte sider om sjøbunn