Hvorfor er sjøbunnen forurenset?

Utslipp fra industri, skipsverft, avløp, avrenning fra avfallsfyllinger og annen forurensende aktivitet over lang tid har ført til at sjøbunnen i mange norske havne- og kystområder har blitt forurenset.

Miljøgifter som for eksempel TBT, PAH, PCB og tungmetaller som kvikksølv og bly, er det vi finner mange steder.

Hva gjør myndighetene?

Kommunens rolle er å vurdere tiltak etter plan- og bygningsloven og eventuelt andre relevante lovverk. 

Fylkesmannen kan gi pålegg om undersøkelser og risikovurdering etter blant annet forurensningsloven og naturmangfoldloven.

Miljødirektoratet har ansvaret for større opprydningsprosjekter.

Opprydningstiltak langs norskekysten

For å hindre at miljøgifter spres og påvirker sjølevende planter og dyr, må forurensingen i sjøbunnen ryddes opp. Behovet for opprydding i forurenset sjøbunn er stort og opprydding er både kostnads- og ressurskrevende. Myndighetene prioriterer derfor å rydde opp i havner og fjorder der sjøbunnen er mest forurenset.

Det vanligste er å dekke til den forurensede sjøbunnen med rene masser. På denne måten forsegles forurensningen. Sjølevende dyr og planter kommer ikke lenger i kontakt med miljøgiftene og vil dermed ikke ta dem opp i seg.

I områder som ikke egner seg for tildekking, kan det være aktuelt å fjerne de forurensede massene. Dette kalles mudring. Mudring er for eksempel aktuelt i områder hvor det er skipstrafikk og viktig å ivareta seilingsdybden.  Mudring innebærer at de forurensede massene tas opp og legges på et egnet sted. Dette kan for eksempel være i et deponi på sjøbunnen, i strandkanten eller på land, eller bruke dem som fyllmasser i en kaikonstruksjon.  Hvis muddermassene bli lagt på sjøbunnen, blir de dekket til med rene masser slik at de sikres mot spredning og utlekking. 

Under selve mudringen vil det være en viss oppvirvling og spredning av partikler, og dette kan føre til spredning av forurensing.  Massene dekkes til med rene masser slik at de sikres mot videre spredning og utlekking.  

Målet med oppryddingen er at miljøgiftene tas bort fra økosystemet. Dette gir renere sjøbunn og sunnere livsgrunnlag både for planter, fisk, skalldyr, sjøfugl og sjøpattedyr.  

Les om opprydningsprosjekter

Myndighetene har prioritert 17 kyst- og havneområder der forurensningen er spesielt høy.  I disse områdene er det påvist uakseptabel risiko for negative effekter på ytre miljø (sjølevende dyr og planter) og helse. Blant de 17 områdene er det flere store industri- og trafikkhavner.

Arbeidet med å rydde opp i sjøbunnen i disse områdene er forankret i en nasjonal handlingsplan for opprydding i forurenset sjøbunn, St.mld. nr. 12 (2001-2002) Rent og rikt hav og St.mld. nr. 14. (2007-2007) Sammen for et giftfritt miljø.

Myndighetene prioriterer også å følge opp rundt 100 aktive eller nedlagte skipsverft som har eller har hatt høyt potensiale for forurensning. Undersøkelser viser at det er behov for å fjerne eller redusere forurensning både på land og i sjøbunnen ved et flertall av verftene.

Store oppryndningsprosjekter

Les mer om store opprydningsprosjekter i ulike fjordområder.

Er forurenset sjøbunn farlig?

Det er normalt ikke farlig å bade selv om sjøbunnen er forurenset. Mange miljøgifter binder seg til partikler på sjøbunnen, men konsentrasjonen er sjelden så høy at det blir akutt farlig. Barn kan komme i kontakt med miljøgifter i strandkanten når de leker eller eventuelt spiser sand.

Miljøgiftene i sjøbunnen kan tas opp i marine planter og dyr, og preger livet i sjøen. Noen steder er det så høye konsentrasjoner i for eksempel fisk, at det kan være helseskadelig å spise den. Mattilsynet utarbeider advarsler mot å spise fisk og skalldyr i aktuelle områder.

Hva oppnår vi med å rydde opp?

Opprydning i forurenset sjøbunn bedrer forholdene for marine planter og dyr. På sikt bidrar det til økt matvaretrygghet og for at vi skal kunne spise og omsette fisk og skalldyr fra sjøen. Sjøbunnen skal ikke utgjøre en uakseptabel risiko for miljø og helse. 

Rene fjorder og kystområder er et viktig grunnlag for verdiskaping innen fiske, oppdrett og turisme. Også for friluftsliv og fritidsaktiviteter er rene fjorder viktig.

Faktainformasjon fra Miljøstatus om forurenset sjøbunn og miljøgifter

Aktuelt regelverk

De viktigste veilederne for forurenset sjøbunn

Veilederne for å håndtere og risikovurdere forurenset sjøbunn

Andre sentrale veiledere for forurenset sjøbunn

Tidligere versjoner av veiledere

Tidligere versjoner av veiledere om risikovurdering og klassisfisering