Indrevika, innerst i Fedafjorden, er mest forurenset med miljøgiften PAH og kvikksølv. Men det er også høy forurensning av bly, kobber, kadmium og sink, i tillegg til TBT. Det er likevel ingen advarsler mot å spise fisk og sjømat fanget i Fedafjorden

Hva er kildene til forurensningen?

Hovedkilden til miljøgiftene er industrivirksomhet. PAH kommer fra fra Eramet Norway i Kvinesdal. Eramet har fortsatt utslipp av PAH til sjø, men har redusert utslippene betydelig.

Kvikksølvforurensningen kommer fra Trælandsfos AS. Industriaktiviteten ble avsluttet på 1980-tallet.

På grunn av strømningsforhold har PAH og kvikksølvforurensningen blandet seg og er spredd i store deler av Indrevika. Forurensningen av PAH og kvikksølv er høyest mellom Trælandsfos og Kleven brygger.

Behov for opprydding i Indrevika

Undersøkelser og risikovurderinger i Fedafjorden viser at det er spredning av miljøgifter fra sjøbunnen. Dette betyr at det er risiko for negative effekter på marine planter og dyr. Det er derfor nødvendig å gjennomføre oppryddingstiltak i Indrevika.

Det er laget et forslag til plan for å rydde opp opprydding i sjøbunnen. Anbefalingen er å dekke til de forurensede områdene med rene masser. På denne måten lekker ikke forurensningen ut og påvirker miljøet.

I noen områder er det anbefalt å fjerne forurensede masser for å opprettholde seilingsdybden.

Videre arbeid for å avklare ansvaret for forurensningen

Planlegging av videre tiltak går langsomt fordi det er krevende å avklare hvem som er ansvarlig for forurensningen.

Før oppryddingstiltak kan settes i gang, må det avklares hvor mye forurensning som fortsatt går ut i sjøen.

Les mer