Sjøbunnen i Flekkefjord har vært sterkt forurenset av tungmetaller som bly, kobber, krom og kvikksølv. Sjøbunnen var også forurenset av organiske miljøgifter som PAH, PCB og TBT.

Industri- og havnevirksomhet og avrenning fra byen var hovedkilden. Båttrafikken som virvlet opp forurensning på bunnen, gjorde at miljøgiftene ble spredt over store områder. 

De største kildene til forurensning er nå stanset eller kraftig redusert.

Behov for opprydding i syv delområder

Undersøkelser viste at sjøbunnen ved Flekkefjord var forurenset og miljøgifter spredte seg. Miljøgiftene utgjorde en stor risiko for helse og miljø.

Det var nødvendig med tiltak i syv områder: 

  1. Øvre Hølen (Logakanalen) 
  2. Drangeid (Grisefjorden)
  3. Slippen (Byfjorden) 
  4. Trellevika
  5. Tjørsvågstrand
  6. Simek nord som ligger i Tjørsvågbukta
  7. Simek sør som ligger mot Lafjorden

Opprinnelig tiltaksplan

Opprinnelig plan for opprydding var å mudre de grunneste områdene og dekke til områder dypere enn 12 meter. Et strandkantdeponi skulle også opprettes.

En utglidning av masser på grunn av ustabile grunnforhold, gjorde at deponiløsningen ikke kunne benyttes. Tiltaksplanen for opprydding ble derfor endret til å omfatte mindre mudring og mer tildekking enn opprinnelig planlagt.

Gjennomført opprydding

Gjennom prosjektet Rene Listerfjorder har det blitt ryddet opp i den forurensede sjøbunnen. Tiltakene har hovedsakelig vært å dekke til forurenset sjøbunn med rene masser som sand og knust stein. I tillegg er det noen steder lagt et lag med aktive masser (aktivt kull) for å sikre at miljøgiftene ikke lekker ut.

Der det er mye båttrafikk er det lagt et lag med grovere masser på toppen av tildekkingslaget. Der det var behov for å mudre på grunn av seilingsdyp og så videre, har massene blitt levert til godkjent mottak.

Det er mudret i:

  • Øvre Hølen (Logakanalen), Trellevika, Tjørsvågstrand og Simek nord, og eller tildekket med rene masser i Logakanalen, Grisefjorden, Slippen, Trellevika, Tjørsvågstrand, Simek nord og Simek sør.

De mudrede massene fra Trellevika, Tjørsvågstrand og Simek nord ble deponert ved Skjoldnes avfallsplass i Farsund og i Heftingdalen.

Massene fra mudring i Øvre Hølen ble deponert ved Svåheia deponi i Egersund.

Overvåkning

Overvåkning viser at mengden organiske miljøgifter og tungmetaller er betydelig redusert etter oppryddingen. Målet er derved oppnådd.

Miljøtilstanden skal overvåkes fremover. Dette for å følge med på at det ikke lekker miljøgifter eller skjer ny spredning.

Samarbeid og spleiselag

Flekkefjord kommune og Miljødirektoratet har delt utgiftene til oppryddingen med lokale bedrifter og andre.

Les mer