Overvann er ikke nødvendigvis et problem. Vi anbefaler derfor en risikobasert tilnærming til overvannshåndtering for at tiltakene skal bli mest mulig samfunnsøkonomisk lønnsomme.

Kommunen må undersøke hva som er akseptabel risiko. Dersom karlegging ikke viser at et annet risikoakseptnivå er forsvarlig, anbefaler vi at det totale overvannssystemet, det vil si lokale tiltak for infiltrasjon, fordrøyning, og flomveier, bør dimensjoneres slik at det ikke oppstår fare for skade ved klimajustert 100 årsregn.

Kommunen må i tillegg vurdere om det er behov for beredskap slik at samfunnskritiske bygninger og infrastruktur kan ivaretas i perioder med større nedbør enn klimajustert 100 årsregn.

Eksempel på sikkerhetsnivå og risikoaksept

Kraftig nedbørsituasjon

Overvannsanlegg skal ikke volde skade på miljø, helse og byggverk. Eksempler på skader er forurensning, kjelleroversvømmelser, vanninntrenging, erosjon og skade på teknisk infrastruktur. Klimajustert 100 årsregn er et eksempel på dimensjonerende nedbør for kraftig nedbørsituasjon.

Ekstrem nedbørsituasjon

Samfunnskritiske bygninger og infrastruktur skal beskyttes mot skade ved ekstrem nedbør. Kommunen må vurdere om det er behov for ekstra tiltak og beredskap slik at samfunnskritiske bygninger og infrastruktur kan ivaretas i perioder med større nedbør enn for eksempel klimajustert 100 årsregn.

NVE anbefaler at kommunen kartlegger områder der produktet av vanndyp (D) og vannhastighet (V) gir DV-tall over 0,4 og vurderer disse områdene som fareområder for liv, bygninger og infrastruktur for transport.

Se kap. 2.6:

Fastsett mål i kommunal planstrategi og i kommuneplanens samfunnsdel

Regjeringen mener det er viktig at kommunene utnytter de muligheter plan- og bygningsloven og byggeteknisk forskrift gir til å planlegge og å stille krav til en god og framtidsrettet håndtering av overvann.

Overordnede mål bør være å redusere og forebygge skadekostnadene for samfunnet og bruke overvannet som en ressurs.

Det kan være aktuelt å ha med disse målformuleringene:

  • Ivareta sikkerhet for innbyggerne, for eksempel liv, helse og økonomi
  • Begrense forurensning fra overvann
  • Tilrettelegge for blågrønne strukturer og økosystemtjenester

Kommunen må integrere målene for overvannshåndtering i den kommunale planleggingen.

Kommunal planstrategi kan brukes til å avklare kunnskaps- og planbehovet i områder med risiko for skade som følge av overvann.

Kommuneplanens samfunnsdel kan brukes til å beskrive mål for overvannshåndteringen og identifisere hvor det er behov for sammenhengende arealer på tvers av planområder.

Kommuneplanens arealdel kan brukes til å fastsette aktsomhetsområder for overvann og vise områder med krav om trygg avledning til resipient.

Reguleringsplaner kan brukes til å fastsette føringer for plassering av byggverk og risikoreduserende tiltak. Fare skal være avklart i siste plannivå.

Forebygg skade

Kommunen må vurdere hvor langt de skal gå i å forebygge skade, kontra å tolerere skadevirkninger. Risiko og samfunnsøkonomi må tas i betraktning.

Kommunen bør kartlegge hvilke verdier som kan påvirkes av overvann og utrede hvilke områder som er mest sårbare for skade. Kartleggingen må inkludere hvordan planlagt arealbruk vil påvirke risiko for skade fra overvann.

Barnehager, barneskoler, sykehus, pleiehjem, kritisk infrastruktur og kulturminner er eksempler på byggverk som ikke bør utsettes for direkte skade.

Kartleggingen av risiko og analysen av samfunnsøkonomi bør inkludere både direkte og indirekte skader som følge av overvann.

Se kapittel 2.6 og 4.1.2 i "Rettleiar for handtering av overvatn":

Bruk overvann som ressurs

Kommunen bør integrere kunnskap om nedbørfelt, kapasitet i resipienter, eksisterende flomveier, flomdempende naturområder og flomdempende bymiljøtiltak i kommunal planlegging.

Å planlegge og tilrettelegge for naturbaserte løsninger kan både være samfunnsøkonomisk lønnsomt, og gi positive effekter for naturmiljø og helse. Eksempler på overvannstiltak som virker flomdempende, og samtidig utgjør trivselselement i byområdet, er åpne dammer og bekker.

Grønnstruktur holder tilbake overvann ved infiltrasjon i grunnen og ved opptak av planter. Naturlig infiltrasjon av overvann minker avrenning og bidrar til å opprettholde grunnvannsstanden.

Naturen leverer viktige økosystemtjenester, som å dempe flom og rense vann og luft. Kommunen kan oppnå gode resultater både for miljø og innbyggere ved å spille på lag med naturen og legge til rette for naturlige prosesser.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid