Finansiering av overvannstiltak

Kommunen kan finansiere åpne overvannsløsninger:

  • over det ordinære kommunebudsjettet,
  • gjennom spleiselag eller
  • andre tilgjengelige finansieringsordninger.

Vann- og avløpsgebyret

Kommunen kan bruke inntektene fra avløpsgebyret til å dekke "nødvendige" kostnader i avløpssektoren, se forurensningsforskriften § 16-1. Kostnader som kan dekkes er utgifter til drift og vedlikehold av kommunalt ledningsnett og tilhørende renseanlegg. Adgangen til å dekke utgiftene vil være uavhengig av om anleggene håndterer overvann eller en blanding av overvann og spillvann.

Tiltak for å avlaste kommunalt ledningsnettet eller renseanlegg vil i noen tilfeller kunne finansieres av vann- og avløpsgebyret. Forutsetningen er at tiltaket skjer for å avlaste et allerede etablert ledningsnett.

Det vil si at vann- og avløpsgebyret bare kan brukes til å finansiere tiltak for å separere overvann som allerede er koblet på en ledning.

Eksempler på tiltak som kan finansieres av vann- og avløpsgebyret kan være separering av rør slik at overvann skilles fra spillvann. Dersom det mest hensiktsmessige tiltaket i forbindelse med separering av rør er å infiltrere det frakoblete overvannet i grunnen eller lede det til et vassdrag, kan utgifter knyttet til dette også dekkes.

Gebyret kan ikke brukes til å finansiere tiltak for å håndtere overvann før det kobles på ledning.

Vann- og avløpsgebyret kan ikke brukes til:

  • å finansiere tilskudd til private overvannstiltak som kan redusere kommunens behov for selv å gjøre tiltak eller investeringer på vegne av fellesskapet.
  • å finansiere generell overvannshåndtering.
  • utbedring av bekker og vassdrag for å håndtere økte vannmengder.

Dette er ikke en del av kommunens avløpshåndtering, og inngår derfor ikke i selvkostområdet for avløpsgebyret.

Tilskuddsordninger

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid