Det er viktig å ivareta sammenhenger i overvannsystemet. Hvordan et byggverk utformes og plasseres har betydning for hvor utsatt det er for skader fra overvann. Byggverk og virksomhet har også betydning for hvor mye vann som renner av fra eiendommen og graden av forurensning.

Lokal disponering og trygg avledning av overvann er arealkrevende og bør reguleres på alle nivåer i planverket. Kommunen bør systematisk innarbeide overvannshensyn i planstrategier, planprogram, arealplaner, reguleringsplaner og bebyggelsesplaner etter plan- og bygningsloven.

Nye utbygginger må ikke legges til områder som er utsatt for overvannsflom og heller ikke bidra til økt avrenning, skader og forurensning i tilgrensende områder. Alternativt må kommunen kreve at utbygger sikrer områder og byggverk gjennom forebyggende tiltak mot overvannsflom, vanninntrengning og forurensning.

Kommunal planstrategi

Kommunen må ha politisk diskusjon om langsiktig arealbruk, risikoaksept og konsekvenser av langsiktige miljøutfordringer og økt nedbør. Den kommunale planstrategien må avklare hvilket kunnskapsgrunnlag som er nødvendig for trygg håndtering av overvann.

Planprogram

Kommunen må vurdere om det er store nok areal i utbyggingsområder til å ivareta trygg bortleding av overvann i fremtiden.

Kommunen må også ta stilling til om det er behov for å tilrettelegge for sammenhengende overvannstiltak

Kommuneplan

Alle kommuner skal ha en kommuneplan. Planen består av en samfunnsdel med handlingsdel, og en arealdel. En arealplan gir juridisk bindende rammer for bruk og utforming av arealer og bygninger. Andre planer skal gi retningslinjer og legge grunnlag for arealplanlegging og annen virksomhet.

Kommunen kan utarbeide en tematisk kommunedelplan for overvann. En slik tematisk kommunedelplan er ikke juridisk bindende for kommunen.

Kommunedelplanen for overvann bør vise vassdrag og andre avrenningslinjer for overvann, hensynssoner, planlagt åpning av vassdrag, separering av avløpssystemet med mer.

Arealdelen bør legge til rette for åpne bekker i områder der bekkene er eller vil utgjøre viktige flomveier. Arealplanen bør også legge til rette for at overvann ledes utenom områder som er forurenset.

Planen kan bidra til mer kunnskap og bevissthet om håndtering av overvann, og fungere som et verktøy for gjennomføring av forskjellige overvannstiltak som skal virke sammen i nedbørfeltene. Hvordan et areal disponeres har vesentlig betydning både for hvilke rensebehov som oppstår, og hvilke arealer som kan være tilgjengelige for eventuelle renseløsninger.

Se spesielt kapittel 4 i "Rettleiar forhandtering av overvatn":

Samfunnsdelen av kommuneplanen

Kommunen må ta stilling til langsiktige utfordringer, beskrive mål og utvikle alternative strategier for kommunen som samfunn og organisasjon. Samfunnsdelen bør gi føringer for arealer til trygg bortledning av overvann og bruk og vern av arealer med flomdempende funksjon slik som våtmark, myr, flerfunksjonelle parker, elvebredder og skog.

Mål og bestemmelser for håndtering av overvann i samfunnsdelen av kommuneplanen, må følges opp i planomtalen, plankartet og arealdelen i kommuneplanen.

Arealdelen av kommuneplanen

I kommuneplanens arealdel skal det fremgå hvordan arealene samlet sett skal utnyttes for å imøtekomme nåværende og fremtidige behov for blant annet overvannshåndtering.

Kommunen kan gi bestemmelser som klargjør vilkårene for bruk og vern av arealene, se plan- og bygningsloven § 11-7 siste ledd og § 12-1, første ledd. Kommunene bør bruke slike bestemmelser aktivt for å fastsette overordnede krav og prinsipper for overvannshåndtering.

Kommunen kan i tillegg definere hvilke fysiske resultater eller hvilken teknisk standard som skal oppnås lokalt i arealplaner. Arealplanene er derfor et svært viktig styringsverktøy for kommunene.

Anlegg for vannforsyning og avløp kan vises i arealplanen med arealformål § 11-7 nummer 2. Hjemmelen åpner for at traseer for teknisk infrastruktur kan være et underformål til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur.

Grønnstruktur er gitt som eget arealformål, jamfør § 11-7 nummer 3. Kommunen kan bruke grunnstrukturformålet aktivt med tanke på å disponere og fordrøye avrenning, og på den måten avlaste ledningsnettet. Innenfor grønnstruktur kan man benytte underformål fra bebyggelse og anlegg der dette er nødvendig for å detaljere og tydeliggjøre arealbruken, for eksempel presisere mindre bygninger, dammer og vannspeil. 

Se spesielt kapittel 4 i "Rettleiar forhandtering av overvatn":

Identifiser hensynsoner

Kommunen skal avmerke områder med fare, risiko eller sårbarhet i planen som hensynssone. Kommunen bør prøve å unngå utbygging i slike områder. Dersom det skal bygges i hensynssonene, må kommunen ivareta hensynet til overvann gjennom bestemmelser for infrastruktur, byggverk og virksomhet.

Still krav om detaljreguleringsplan

Kommunen kan kreve om detaljreguleringsplan, etter plan- og bygningsloven § 11-9 nummer 1. Selv om det er størst behov for et slikt krav i nye utbyggingsområder, er det ikke noe vilkår at det dreier seg om områder som skal bebygges.

Plankrav kan også stilles i allerede utbygde områder. Kommunen kan kombinerer plankrav etter § 11-9 nummer 1 med utredningskrav etter § 11-9. nummer 8, og få utredet behovet for fordrøyning innenfor reguleringsområdet slik at funksjonen til nedstrøms overvannssystemer ivaretas og risikoen for skade reduseres.

Regulerings- og detaljreguleringsplaner

De hensyn og restriksjoner som er fastsatt gjennom hensynssoner til kommuneplanens arealdel skal legges til grunn for utarbeiding av reguleringsplan. 

  • Kommunen kan fasette krav for å verne om kapasitet i vassdrag (pbl §12-6).
  • Kommunen kan fastsette hensynssone for område som er utsatt for skade fra overvann (pbl §12-6).
  • Kommunen kan fastsette krav der overvann skal håndteres under bakken (pbl §12-5 nr 2) og over bakken (pbl §12-5 nr 3).

Kommunen kan sette rekkefølgekrav til gjennomføring av nødvendige overvannstiltak utenfor planområdet før planen kan bli realisert.

Eksempel på tiltak:

NS 3845 Blågrønn faktor er et verktøy for kvantifisering av vegetasjon og vannelementer i byggesaker. Dette bidrar til uterom tilrettelagt for vannhåndtering, vegetasjon og biodiversitet.

Blågrønn faktor skal bidra til bedre håndtering av overvann og bevaring, forbedring og opparbeidelse av vegetasjon. Beregningsmetoden i standarden brukes i tidlig detaljplanlegging av et byggeprosjekt. Kravet til blågrønn faktor gir føringer for bruk av åpen overvannshåndtering og vegetasjonselementer uten å angi spesifikke løsninger. Dermed kan arkitekten og landskapsarkitekten bruke kravet for å planlegge «grønnere bygg» og flerfunksjonelle uteområder som kan håndtere villere og våtere klima.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid