Når man vurderer hvilke overvannstiltak som skal gjennomføres, er det viktig å vurdere hele nedbørsfeltet under ett. Hvilke overvannstiltak som er de beste, vil avhenge av lokale forhold som topografi, grunnforhold og menneskelige inngrep, samt forventede klimaendringer.

Treleddsstrategien går ut på å redusere og forsinke avrenningen ved å infiltere mindre nedbørsmengder, fordrøye større nedbørsmengder og avlede de sjeldne, store nedbørsmengdene på en trygg måte. Strategien er en robust tilnærming til å håndtere overvann.

Treleddsstrategi

Tiltakene for å håndtere overvann kan grovt sett deles inn i tre grupper, etter hvor mye nedbør som håndteres.

Gjør en kostnadseffektivitetsanalyse

Når man har kartlagt og beregnet fremtidige overvannsmengder, analysert fare for overvannsskader samt identifisert mulighetene for å utnytte overvannet som en ressurs, bør alternative tiltakspakker som kan oppnå et bestemt overvannshåndteringsnivå sammenlignes og vurderes i en kostnadseffektivitetsanalyse.

Analysen bør inkludere unngåtte skadekostnader, investeringskostnader og tilleggsnytte for flerfunksjonelle løsninger. Flerfunksjonelle løsninger vil, i tillegg til overvannsdisponering og transport, kunne gi nytte i form av bedre bymiljø, rekreasjonsmuligheter, mikroklima og bidrag til et rikere naturmangfold.

Vurder:

Det er viktig å vurdere hvilke overvannstiltak som er mest kostnadseffektive og robuste.

Det finnes flere eksempler på hvordan slike analyser kan gjennomføres.

Vurder naturbaserte løsninger

I praksis er grønnstruktur en viktig del av treleddstrategien.

I kommunal og regional planlegging bør bevaring, restaurering eller etablering av naturbaserte løsninger vurderes. En naturbasert løsning utnytter kjente egenskaper natur har til å møte en utfordring, som å dempe flom eller overvann, stabilisere grunn og motvirke skred, e.l. Løsningen tar utgangspunkt i områdets naturlige utforming og bruker eller restaurerer eksisterende naturtyper og økosystemer eller etterligner disse. Også konstruerte løsninger som grønne tak eller vegger kalles naturbasert. Dette er løsninger som inspireres av og baserer seg på bruk av natur. Naturbaserte løsninger er karakterisert ved at de ofte har flere funksjoner og kan gi en rekke positive tilleggseffekter for samfunnet, eksempelvis bidra til ren luft, fritidsaktiviteter, bevaring av kulturminner og -miljø, landskap, helsegevinster, velvære og naturmangfold.

Ved vurdering av naturbaserte løsninger bør man se på de ulike løsningene man kjenner til og legge til grunn både en risikovurdering knyttet til klimautfordringen og en samfunnsøkonomisk vurdering som avveier fordelene og ulempene ved de ulike løsningene, inkludert tilleggseffekter. Det finnes overordnede vurderinger for en rekke naturbaserte løsninger, se oversikt i rapporten Naturbaserte løsninger for klimatilpasning (2017). I en del tilfeller kan en blanding av tradisjonelle/tekniske og naturbaserte løsninger være hensiktsmessig. Slike kombinasjonsløsninger vil kunne oppveie eventuelle svakheter ved rene naturbaserte løsninger.

Dersom andre løsninger velges, skal det begrunnes hvorfor naturbaserte løsninger er valgt bort.

Dette følger av kapittel 4.3 Krav til planprosess og beslutningsgrunnlag, avsnitt ti i statlige planretningslinjer (SPR).

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid