Overvann kan være positivt for bymiljø, helse og naturmangfold. For å sikre at overvann kan benyttes som en ressurs, er det nødvendig å vurdere faren for forurensning. Det kan være aktuelt med tiltak for å begrense turbiditet, miljøgifter, eutrofi (oksygensvinn) og forsøpling når overvannet må ledes til sårbare resipienter eller når overvannet skal håndteres på overflaten i områder der mange ferdes og oppholder seg.

Vurder forurensningspotensialet

Alle utslippene av overvann utgjør sammen en vesentlig kilde til forurensning. Når nedbør treffer bakken og renner av som overvann, vasker vannet med seg miljøgifter, mikroplast og næringsstoffer.

Forurensningspotensialet til overvann påvirkes av hvilke typer overflater vannet har vært i kontakt med før utslipp til resipient. Aktivitetene som pågår på overflatene vil også ha betydning, for eksempel trafikk, lekkasjer og uhell.

Overvann kan inneholde forskjellige typer og konsentrasjoner av forurensende stoffer. Eksempler er partikler, næringssalter, oljeforbindelser, organiske miljøgifter, metaller og mikroplast.

COWI har sammenstilt forventede konsentrasjoner av forurensende stoffer i overvann i en egen rapport du kan laste ned her.

Klimaendringene med hyppigere perioder med kraftig nedbør vil bidra til å øke faren for erosjon og mobilisering av miljøgifter på overflater og i grunnen.

Overvann som vasker ut miljøfarlige stoffer fra industri- og anleggsområder eller forurenset grunn vil bli forurenset. Vannet bør ledes utenom området eller renses for å hindre spredning av miljøfarlige stoffer.

Overvann som renner av fra bykjerner med mer enn 50 prosent tette flater vil være forurenset. Vannet bør renses for å hindre spredning av miljøfarlige stoffer. NIVA har beregnet at tette flater og elver er den største kilden til utslipp av tungmetaller, PCB og PAH til indre Oslofjord.

Overvann som renner av fra veier med mer enn 15 000 årlig døgntrafikk vil være forurenset. Vannet bør renses før å hindre spredning av miljøfarlige stoffer. Renseløsningene bør tilpasses slik at mikroplast fra bildekk fjernes fra vannstrømmen. I dag utgjør overvann fra vei en av de største kildene til utslipp av mikroplast til miljøet.

Vurder fare for avvik fra rensekrav for avløpsanlegg

Økt nedbør kan føre til at mer overvann ender opp i avløpsnett og renseanlegg. Dersom det ikke gjennomføres forebyggende tiltak kan dette føre til store skader på infrastruktur for vann og avløp, privat eiendom og få konsekvenser for helse og miljø. Kommunen som eier av kommunale avløpsanlegg må overholde utslippstillatelsen og sikre at både ledningsnett og renseanlegg fungerer i samsvar med gjeldende krav.

Vurder rensebehovet

Forurensningene i overvannet og mål for vannkvaliteten i resipienten vil avgjøre om overvannet må renses. Rensetiltak er aktuelt i områder hvor utslipp av forurenset overvann kommer i konflikt med vannkvalitetskrav i drikkevannsforskriften, miljømål i vannforskriften og miljømål for sjøbunn og fjorder. I flere tilfeller vil bymiljøhensyn som estetikk og forsøpling også utløse behov for rensing og opprydding.  

Rensekrav i utslippstillatelse for avløpsanlegg for utslipp fra overløp på fellesledninger for overvann og sanitært avløpsvann skal overholdes. Rensing utover minimumskrav kan være aktuelt for å overholde f.eks kvalitetsnormene for badevannskvalitet. 

 • Sannsynligheten for at overvannet er forurenset. Overvann fra bykjerner og veier med mer enn i størrelsesorden 30 000 årlig døgntrafikk kan være forurenset. 
 • Vannforekomstens miljøtilstand. 
 • Miljømål for vannforekomsten. Det generelle målet i vannforskriften er at alle vannforekomster minst skal opprettholde eller oppnå ”god økologisk og kjemisk tilstand".
 • Andre miljømål, herunder brukermål, som for eksempel drikkevann, badevann, fiske- og fritidsaktiviteter og biologisk mangfold.
 • Klimaframskrivninger og betydningen av økt utvasking av stoffer og økt belastning fra overvann. Overvann som infiltreres i grunnen kan medføre økt avrenning av forurenset sigevann. Tiltak som er robuste overfor ulike og usikre klimaforhold bør velges først.
 • Den relative betydningen av forurenset overvann sammenlignet med andre forurensningskilder. Rensing av overvann bør integreres i den tverrsektorielle tiltaksanalysen for vannregionen.
 • En tommelfingerregel for å vurdere om det er behov for nærmere vurdering av forurensningsfare fra overvann er at konsentrasjonen av miljøgifter i overvannet overskrider 10 x miljøkvalitetsstandarden for årlig gjennomsnitt i vannforskriftens vedlegg VIII A: Miljøkvalitetsstandarder for EUs prioriterte stoffer og prioritert farlige stoffer i ferskvann og kystvann. Spesielt relevante stoffer er bly, kadmium, nikkel, benzen og DEHP.

Vurder renseløsninger

Overvann inneholder forurensende stoffer. Konsentrasjonene varierer fra sted til sted og fra nedbørhendelse til nedbørhendelse.

Renseløsninger for overvann må:

 • håndtere mye vann etter kraftig nedbør
 • håndtere tørke etter tørrvær
 • rense forurensende stoffer i overgangen mellom perioder uten vann og perioder med vann
 • rense forurensende stoffer med forskjellige egenskaper og konsentrasjoner

Forsinkelse og fordrøyning av overvann blir ofte brukt for å utjevne belastningen på overvannsanleggene og for å dempe oversvømmelser.

Anlegg som skal være renseanlegg har:

 • magasiner som reduserer vannhastigheten slik at partikler synker, separeres fra vannet og skilles ut som bunnslam. Bunnslammet kan være så forurenset at det klassifiserer som farlig avfall. Farlig avfall må sendes til godkjent mottak.
 • filtermedium som gjør at vannstrømmen kan passere, mens forurensningene blir holdt tilbake. Filtermedium må renses eller skiftes ut. Filtermediet kan være så forurenset at det klassifiserer som farlig avfall. Farlig avfall må sendes til godkjent mottak.

Bruk arealplan for å hindre forurensning fra overvann

Kommunens viktigste virkemiddel for å hindre forurensning fra overvann er å sette konkrete krav til overvannshåndtering i areal- og reguleringsplaner. Hvordan et areal disponeres har vesentlig betydning både for hvilke rensebehov som oppstår, og hvilke arealer som kan være tilgjengelige for eventuelle renseløsninger.

Bruk virkemidler for gjennomføring

Kommunen har flere virkemidler som kan brukes for å sikre god vannkvalitet:

Informer forurensningsmyndigheten

Statsforvalteren er forurensningsmyndighet for overvann. Forurensningsmyndigheten kan pålegge tiltak etter forurensningsloven § 7 ved fare for forurensing.

Anleggseier sørger for drift og vedlikehold av sandfang og overvannsanlegg

Riktig forvaltning, drift og vedlikehold av anlegg for oppsamling og rensing av overvann vil hindre at overvann bidrar til forurensning av kystnære vannforekomster, havner og badeplasser. Anleggseier må sørge for at anleggene vedlikeholdes og driftes. God drift forhindrer tilstopping og ukontrollerte utslipp. Slamtømmingen må gjennomføres før kraftige nedbør skyller ut miljøgiftene som har rukket å samle seg opp i anleggene. Konkrete rutiner for tømming av sandfang bør spesifiseres i forvaltning, drift og vedlikeholdsplanene (FDV) for veianleggene. Sandfang bør tømmes før de er halvfulle for at tiltaket skal ha god renseeffekt. Hvor fort sandfang fylles opp varierer fra sted til sted på grunn av variasjoner i trafikk, veiarbeid og topografi.

Oversikt over aktuelle hjemler 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid