Hensikten er å hindre at bunnlevende dyr skal komme i kontakt med forurensningen i deponiet og å hindre at det lekker ut miljøgifter

Konsolidering før tildekking

Før gjennomføring av tildekking, eventuelt etter tildekking med et tynnere lag, må det bekreftes at massene i deponiet har tilstrekkelig bæreevne til å tåle vekten av tildekkingslaget. Målinger av skjærstyrke, partikkelstørrelse og vanninnhold danner grunnlag for å vurdere konsolideringen.

Tildekkingsmassene

Tildekkingsmassene bør normalt inneholde partikler med større partikkelstørrelse enn mudringsmassene som er lagt i deponiet for at eventuell gassdannelse kan slippe gjennom dekklaget, og for å motvirke at tildekkingslaget eroderes.

Krav til tildekkingsmassene ellers kommer fram av Miljødirektoratets tildekkingsveileder.

Ved valg av tildekkingsmasser må det unngås at massene kan bidra til å spre fremmede arter.

Utlegging av tildekkingslag

Metode for utlegging må velges stedsspesifikt for hvert enkelt deponi og baseres på de deponerte massenes beskaffenhet og fasthet før tildekking starter.

Tildekkingslagets tykkelse

samtidig hindre at bunnlevende organismer når ned til forurensningene. Tykkelsen bør dimensjoneres som et isolasjonslag.

Normalt vil et 25-30 centimeter tildekkingslag være tilstrekkelig. I saker hvor man ønsker ekstra sikkerhet kan 40 cm tykkelse være egnet.

Selv om et område har lavt oksygennivå og dermed lav biologisk aktivitet ved sjøbunnen, bør man, ved beregning av tykkelsen av tildekkingslaget, ta høyde for at forbedringer i oksygennivået kan skje.

En slik bedring kan føre til økt biologisk aktivitet av bunnlevende organismer i området.

Dokumentasjon av tildekkingslagets tykkelse

Tildekkingen av deponerte masser bør dokumenteres gjennom kontroll av:

  • Tildekkingens mektighet.
  • Tildekkingens utbredelse.
  • Diffusjon ut gjennom tildekkingslaget.
  • Gradienter av løste miljøgifter i porevannet.

Den beste måten å dokumentere tildekkingslagets mektighet og utbredelse på, ut fra dagens kunnskap, er å innhente kjerneprøver jevnt fordelt over hele tildekkingsområdet. Det vil ofte være best å bruke prøvetakere med skarp egg og tynne stålvegger, som skjærer seg ned i tildekkingsmassene.

Kjerneprøver kan kombineres med målestaver som settes ut før tildekking.

Miljømyndigheten bør, i sin tillatelse til deponering i sjødeponi, sette frist for hvor lang tid som maksimalt kan gå fra deponering er avsluttet til deponiet må være ferdig tildekket.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid