Turbiditetsmålinger

Turbiditetsmålere måler partikkelmengde i vannet. Resultater kan, om ønskelig, avleses direkte. De kan varsle høye partikkelkonsentrasjoner som kan medføre spredning ut av deponiområdet, og gir god sikkerhet for at eventuell spredning under tiltaket blir fanget opp raskt, slik at arbeidene om nødvendig kan stanses.

De er derfor egnet for operasjonell overvåking ved nedføringsenheten og i randsonen av deponiet.

Grenseverdier for stans i deponering bør fastsettes ut fra risiko for spredning ved ulike forhold:

Lukkede havnebassenger, åpent farvann, strømutsatte områder, kraftige sprangsjikt osv.

Stans i deponeringen dersom turbiditeten overskrider bakgrunnsverdi + 5 NTU i minst 20 min. er ofte et strengt og egnet krav i mer åpne områder.

I mer innelukkede havnebassenger kan bakgrunnsverdi + 10 NTU i minst 20 minutter, eventuelt i 30 minutter, være en egnet grense.

Operasjonell overvåking må gjøres med automatiske turbiditetsmålere som ikke kan slås av mens deponeringen pågår og som står fast på samme dyp langs nedføringsenheten og i randsonen.

Langs nedføringsenheten anbefales minst to målere tilpasset sprangsjikt og terskeldyp, i tillegg til måler for bakgrunnsverdi.

Vannprøver

Innsamling og analyse av vannprøver er egnet for å gi et øyeblikksbilde av vannløste og partikkelbundne miljøgifter. Vannprøver tar tid å analysere og er derfor dårlig egnet til kontinuerlig overvåkning i anleggsfasen. Vannprøver alene vil derfor ikke kunne gi en tilstrekkelig overvåkning under tiltak.

Sedimentfeller

Sylindrisk beholder som over tid, for eksempel en måned, samler opp partikler som sedimenterer der beholderne er plassert. Kan plasseres i deponiets randsone for å dokumentere omfanget av spredning av partikler og miljøgifter i partikler til utsiden av deponiområdet.

Passive prøvetakere

Inneholder materiale som er egnet til å fange opp miljøgifter i vannfasen over en viss tidsperiode. Må kombineres med strømmålinger. Prøvetakerne står gjerne ute i 1-2 måneder. Kan plasseres i deponiets randsone for å dokumentere omfanget av spredning av vannløste miljøgifter ut av deponiområdet

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid