Tilstandsklasse III eller mer

Retningslinjene gjelder for deponering av forurensede sedimenter i tilstandsklasse III eller mer i Miljødirektoratet gjeldende system for klassifisering av vann, sediment og biota.

Slik deponering kan medføre spredning av miljøgifter. Det må derfor settes strenge krav for å minimere risikoen forbundet med dette.

Også ved deponering av rene masser må det innhentes tillatelse etter kapittel 22 i forurensningsforskriften. Den mest sentrale problemstillingen er da som regel nedslamming og tap av biologisk mangfold. Disse retningslinjene omhandler ikke deponering av rene masser.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid