Sjøbunnen i Bergen havn er sterkt forurenset av miljøgifter. PAH, PCB, og tungmetallene bly, kobber og kvikksølv er hovedproblemene i fjordområdet. 

Utslipp fra industri og skipsverft har påvirket sjøbunnen

Bergen havn har i lang tid vært en viktig havneby. Forurensningen i sjøbunnen er et resultat av utviklingen av byen.

Forurensningen skyldes i hovedsak gammel industrivirksomhet, men kommunale utslipp og havnevirksomhet har også bidratt til forurensning.

I delområdet Vågen er kildene til forurensningen gamle, komplekse, dels ukjente og diffuse. Indre deler av Puddefjorden har hatt mye industri og mange verft de siste 150 årene. Med aktivitetene har det kommet utslipp av miljøgifter.

Siden 1990-tallet har store deler av Puddefjorden imidlertid blitt regulert til boliger og næringsby. Det foregår en stor arealmessig endring av området.

Opprydding i tre delområder i Bergen havn 

Tiltaksområdet Bergen havn er delt inn i delområdene Puddefjorden, Store Lungegårdsvann og Vågen.

Puddefjorden

Sommeren 2018 ble prosjektet Renere Puddefjord ferdigstilt. Hovedtiltaket har vært å dekke til forurenset sjøbunn med rene masser. Noen steder har det også vært behov for å mudre for at seilingsleden skal bli dyp nok.

Sjøbunnen i Puddefjorden ble dekket til med nedknuste steinmasser fra utbyggingen av Nye Ulriken-tunellen. Gjenbruk av steinmassene gjorde at oppryddingen ble både samfunnsnyttig og miljømessig bra. Foreløpige resultater viser at det har vært et vellykket prosjekt.

Renere Puddefjord-prosjektet har nå gått over i en fase med etterkontroll. I praksis betyr dette at kommunen overvåker om laget som dekker til sjøbunnen fremdeles er intakt og fungerer etter hensikten.

I tillegg undersøkes sjøbunnen for å finne ut om bunnfauna og artsmangfold er kommet tilbake. Overvåking skjer i tråd med tillatelsens krav til dette.

Store Lungegårdsvann

Risikovurdering av Store Lungegårdsvann viser at det er behov for å rydde opp også i dette området. Det er utarbeidet en tiltaksplan for oppryddingstiltak.

Høsten 2017 ble det gjennomført en testtildekking i tre ulike felter i dette delområdet. Det pågår nå etterkontroll av testfeltene.

Tiltakene må koordineres med Bybanens arbeid med å fylle ut masse i den nye bybanetraseen til Fyllingsdalen. Dette betyr at oppryddingstiltak først kan skje etter at bybanens arbeid er ferdig, tidligst i 2022. I mellomtiden pågår en rekke undersøkelser for å forberede tiltakene i området.

Vågen

I 2015 ble den forurensede sjøbunnen i Vågen risikovurdert. Rapporten konkluderte med at miljøgiftene i fjordområdet sprer seg, og at det er behov for å gjennomføre tiltak.

Vågen inngår i "Middelalderbyen Bergen" som er fredet etter kulturminneloven § 4. I 2009-10 ble det gjennomført en stor marinarkeologisk forundersøkelse i delområdet Vågen.

Informasjonen fra forundersøkelsen skal brukes til å lage en tiltaksplan slik at både miljø og kulturminner ivaretas på best måte.

Samarbeid og spleiselag om oppryddingstiltak

Ryddingen av Bergen havn er et spleiselag hovedsakelig mellom Bergen havnevesen, staten ved Miljødirektoratet og Bergen kommune.

Forsvarsbygg, Marineholmen, Marin Eiendom AS og Skjøndal Slip og mekaniske verksted bidro til å rydde opp i Pudderforden sammen med staten og kommunen.

Les mer