Sjøbunnen i Bergen havn er sterkt forurenset av miljøgifter. PAH, PCB, og tungmetallene bly, kobber og kvikksølv er hovedproblemene i fjordområdet. Det pågår nå opprydding i Store Lungegårdsvann.

Utslipp fra industri og skipsverft har påvirket sjøbunnen 

Bergen har i lang tid vært en viktig havneby. Forurensningen i sjøbunnen er et resultat av utviklingen av byen.

Forurensningen i Bergen havn kommer først og fremst fra tidligere industriutslipp, avløpsvann, avfall og miljøgifter fra for eksempel veitrafikk, gammel maling og andre fasadematerialer. Utslippene er i dag stanset eller kraftig redusert.  

I delområdet Vågen er kildene til forurensningen gamle, komplekse, dels ukjente og diffuse. Indre deler av Puddefjorden har hatt mye industri og mange verft de siste 150 årene. Med aktivitetene har det kommet utslipp av miljøgifter.

Siden 1990-tallet har store deler av Puddefjorden imidlertid blitt regulert til boliger og næringsby. Det foregår en stor arealmessig endring av området rundt Puddefjorden og Store Lungegårdsvann. 

Opprydding i tre delområder i Bergen havn 

Tiltaksområdet Bergen havn er delt inn i delområdene Puddefjorden, Store Lungegårdsvann og Vågen.

Puddefjorden

Sommeren 2018 ble prosjektet Renere Puddefjord ferdigstilt. Hovedtiltaket har vært å dekke til forurenset sjøbunn med rene masser. Noen steder har det også vært behov for å mudre for at seilingsleden skal bli dyp nok.

Sjøbunnen i Puddefjorden ble dekket til med nedknuste steinmasser fra utbyggingen av Nye Ulriken-tunellen. Gjenbruk av steinmassene gjorde at oppryddingen ble både samfunnsnyttig og miljømessig bra. Foreløpige resultater viser at det har vært et vellykket prosjekt.

Renere Puddefjord-prosjektet har nå gått over i en fase med etterovervåkning. I praksis betyr dette at kommunen overvåker om laget som dekker til sjøbunnen fremdeles er intakt og fungerer etter hensikten.

I tillegg undersøkes sjøbunnen for å finne ut om bunnfauna og artsmangfold er kommet tilbake. Overvåking skjer i tråd med tillatelsens krav til dette.

Store Lungegårdsvann

Sjøbunnen i Store Lungegårdsvannet er forurenset, og gjennomført risikovurdering viser at det er behov for å rydde opp også i dette området. Skrotryddingen pågikk i første halvår av 2023. Det ble fjernet mer enn 40 tonn med skrot fra sjøbunnen.  

Nå pågår det utlegging av ny, ren sjøbunn. Dette arbeidet er planlagt å være ferdig i midten av 2024. 

Vågen

I 2015 ble den forurensede sjøbunnen i Vågen risikovurdert. Rapporten konkluderte med at miljøgiftene i fjordområdet sprer seg, og at det er behov for å gjennomføre tiltak.

Vågen inngår i "Middelalderbyen Bergen" som er fredet etter kulturminneloven § 4. I 2009-10 ble det gjennomført en stor marinarkeologisk forundersøkelse i delområdet Vågen.

Informasjonen fra forundersøkelsen, sjøbunnskartlegginger og miljøundersøkelser skal brukes til å lage en tiltaksplan slik at både miljø og kulturminner ivaretas på best måte. 

Samarbeid og spleiselag om oppryddingstiltak

Ryddingen av Bergen havn er et spleiselag hovedsakelig mellom Bergen kommune og, staten ved Miljødirektoratet.

Bergen havnevesen, Forsvarsbygg, Marineholmen, Marin Eiendom AS og Skjøndal Slip og mekaniske verksted bidro til å rydde opp i Pudderforden sammen med staten og kommunen.

Les mer